Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
KRID: 213396918
Ügyszám:       VJ/37/2021.
Iktatószám:    VJ/37-253/2021.

Nyilvános változat!
A Siren7 Kft. „f.a.” és a Siren7 LLP üzleti titka [ÜZLETI TITOK] jelöléssel látható

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa  

 • a Configuro Válságkezelő és Tanácsadó Kft. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B, KRID azonosító: 24387729, -L. Á. felszámoló) által képviselt Siren7 Kft. „f.a.” (1083 Budapest, Práter u. 59.),
 • a Siren7 LLP (1103-11871 Horseshoe Way, Richmond, British Columbia V7A 5H5, Canada),
 • a Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda (KRID azonosító: 19103417) és a BUSKU Ügyvédi Iroda (KRID azonosító: 19313331) által képviselt Kalibra Innovatív Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. C. ép. 1. em., KRID azonosító: 27795905.) és
 • a szintén a Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda és a BUSKU Ügyvédi Iroda által képviselt GREEN SPLID S.R.L. (Cluj-Napoca, Str. ANTIM IVIREANU 5, Románia)

eljárás alá vont vállalkozások ellen jogsértő reklámozás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Air7 étrend-kiegészítő termékcsalád népszerűsítése 2020. áprilistól 2022. augusztusig különböző egészségre ható állítások alkalmazásával és egészségügyi szakember, illetve intézmény ajánlásával megsértette a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 1169/2011/EU rendelete (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A fenti magatartásokért

 • a Siren7 LLP-nek 2020. április 14-től,
 • a Siren7 Kft. „f.a.”-nak 2020. november 4-től,
 • a GREEN SPLID S.R.L.-nek 2022. február 22-től,
 • a Kalibra Innovatív Kft.-nek 2022. április 4-től

állt fenn a felelőssége.

Az eljáró versenytanács továbbá megállapítja, hogy a Siren7 LLP 2020. április 14-től 2020. április 25-ig, a Kalibra Innovatív Kft. 2022. április 4-től 2022. április 13-ig a termékcsaládot jogszerűtlenül forgalmazta és népszerűsítette, így az Fttv. mellékletének 9. pontjában foglalt magatartás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A fenti jogsértésekre tekintettel az eljáró versenytanács

 • a Siren7 LLP-t 6.694.000 Ft, azaz hatmillió-hatszázkilencvennégyezer forint,
 • a Siren7 Kft. „f.a.”-t 53.155.000 Ft, azaz ötvenhárommillió-százötvenötezer forint,
 • a GREEN SPLID S.R.L.-t 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint,
 • a Kalibra Innovatív Kft.-t 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint

versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács az egy vállalkozáscsoportba tartozó Kalibra Innovatív Kft.-t és a GREEN SPLID S.R.L.-t kölcsönösen nevesíti kötelezettként a velük szemben kiszabott bírságok egyetemleges megfizetésére (mögöttes felelősként).

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács egyúttal tájékoztatja a Siren7 Kft. „f.a.” eljárás alá vontat, hogy a VJ/37-92/2021. számú ideiglenes intézkedés keretében elrendelt kötelezések a jelen versenyfelügyeleti eljárást lezáró döntés véglegessé válásáig szólnak, tehát a határozat kiadásával a kötelezettségek hatályukat vesztik a törvény erejénél fogva.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar