Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/40/2021.
Iktatószám: VJ/40-45/2021.                                                           

Betekinthető!
Az eljárás alá vontak üzleti titka [ÜZLETI TITOK] megjelöléssel látható

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szakál László Krisztián ügyvezető által képviselt Bona Extra Kft. (1125 Budapest, Virányos út 34. 1., KRID azonosító: 24706834), a Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda (1012 Budapest, Logodi u. 30., KRID azonosító: 18249561) által képviselt P4R Digital Agency Kft. (1026 Budapest, Riadó u. 1-3.), a Dr. Nagy József Ügyvédi Iroda (KRID azonosító: 18135286) által képviselt Social Guru Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. I. em. 9.) és a Huber Kornél György ügyvezető által képviselt hd OPEN! Kft. (1163 Budapest, Anilin u. 40., KRID azonosító: 11700467) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott VJ/3/2020. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére indított VJ/40/2021. számú utóvizsgálati eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bona Extra Kft., a P4R Digital Agency Kft. és a Social Guru Magyarország Kft. vállalkozások a 2021. május 25-én kelt VJ/3-246/2020. számú határozatban számukra előírt kötelezettséget (jogsértés megelőzését biztosító megfelelési program határidőben történő kialakítását, illetve annak határidőben történő igazolását) nem teljesítették maradéktalanul, amiért az eljáró versenytanács

  • a Bona Extra Kft.-t 100.000 Ft, azaz százezer forint,
  • a P4R Digital Agency -t 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint,
  • a Social Guru Magyarország Kft.-t 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint

versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). 

Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálati versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a hd OPEN! Kft.-vel szemben.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar