Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
KRID: 213396918
Levélcím: 1534 Budapest Pf.: 958
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/50/2021.
Iktatószám: VJ/50-98/2021.

Betekinthető változat
A kiegészítő határozattal egységes szerkezetbe foglalt változat


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Bem József utca 5. II. emelet 1.), a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11), a Károlyi-Szabó Ügyvédi Iroda, valamint a Dr. Gönczöl Tünde Ügyvédi Iroda által képviselt Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1106 Budapest, Dreher Antal út 3.) és a Dessewffy, Dávid, Felsmann valamint Társaik CEE Attorneys Ügyvédi Iroda (1125 Budapest, Lóránt út 1/B.) által képviselt C V G - Café Vian Gozsdu-udvar Kávéház és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1075 Budapest, Király utca 13. III. ép. fszt. 2.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7/B. § (1) bekezdésben foglaltak feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások 2021. március 12-től megsértették a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 7/B. § (1) bekezdését, azáltal, hogy a Dreher Sörgyárak Zrt. és a C V G - Café Vian Kft. között létrejött szerződéses együttműködés Dreher Sörgyárak Zrt. által kialakított és alkalmazott feltételei arra ösztönözték a C V G - Café Vian Kft.-t, hogy sörbeszerzéseinek 80%-ot meghaladó hányadát a Dreher Sörgyárak Zrt. termékeiből valósítsa meg.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja továbbá, hogy a C V G Kft. a Kertv. 7/B. § (2) bekezdését megsértette azzal, hogy 2021 augusztusától 2022 januárjáig csak egy gyártó termékeit értékesítette.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel a Dreher Sörgyárak Zrt.-vel szemben 12.000.000 Ft, azaz Tizenkétmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, továbbá a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül olyan megfelelési program kialakítására kötelezi, amely biztosítja, hogy a vendéglátó üzletekkel folytatott együttműködése során nem kerülnek alkalmazásra olyan üzleti feltételek – sem közvetlenül, sem közvetve, a nagykereskedelmi partnereken keresztül érvényesítve – amelyek önmagukban vagy együttesen arra ösztönzik a vendéglátó üzleteket, hogy beszerzésük 80%-ot meghaladó részét a Dreher Sörgyárak Zrt. termékeiből elégítsék ki. A megfelelési programnak részletesen tartalmaznia kell mind a Dreher Sörgyárak Zrt., mind a vele szerződés jogviszonyban álló, vagy szerződni kívánó vendéglátó üzlet ennek megvalósításához szükséges feladatait, intézkedéseit, és megvalósítását a Dreher Hungária Sörgyárak Zrt. a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül köteles igazolni a GVH számára.

Az eljáró versenytanács a C V G - Café Vian Kft.-t figyelmeztetésben részesíti, egyúttal kötelezettségként írja elő számára, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül alakítson ki a Kertv. 7/B. §-ának való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, s azt a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül igazolja a GVH számára.

A versenyfelügyeleti bírságot az eljárás alá vont a kiegészített határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni, befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát, a befizetés jogcímét (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.