Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/15/2022.
Iktatószám: VJ/15-31/2022.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Balla Szilárd Ügyvédi Iroda által képviselt STADA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower. ép. 11. em) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a STADA Hungary Kft. eljárás alá vont vállalkozás a 2021. november 1. és 2022. január 30. közötti időszakban a Venoruton Forte 500 mg tabletta gyógyszer terméket nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be mely magatartásával megsértette a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 17. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat.

Az eljáró versenytanács a fenti magatartás miatt kötelezi a STADA Hungary Kft.-t 28.000.000,- Ft (azaz huszonnyolcmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget az eljárás alá vont a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett a pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, amely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A Törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/urlapok/GVH_gvh_k01_19_01.jar1&inline=true