Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/23/2022.
Iktatószám:    VJ/23-29/2022.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Yzer s.r.o. "v likvidácii" (Szlovákia,  ul. 29. augusta 1524/24 Banská Bystrica 974 01,; korábbi elnevezés és korábbi cím: Vaper s.r.o., Szlovákia, Zvolenská cesta 5349 Lucenec 98401) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Yzer s.r.o. "v likvidácii" (korábbi elnevezése: Vaper s.r.o.) eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: eljárás alá vont vállalkozás) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított azáltal, hogy a www.elektronikus-cigaretta.hu weboldalán magyarországi fogyasztók számára 2020. augusztus 13-tól az ideiglenes intézkedésig, azaz 2022. augusztus 2-áig

  • az ízesített elektronikus cigarettákra, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszközökre vonatkozó magyarországi forgalmazási tilalom ellenére, valamint
  • az érintett termékkategóriákra vonatkozó magyarországi távértékesítési tilalom ellenére

a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi törvény XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) melléklete 9. pontját megvalósítva azt a hamis benyomást keltette, hogy jogszerűen forgalmazott elektronikus cigarettákat, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszközöket, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a jövőre nézve megtiltja az eljárás alá vont vállalkozás számára a jogsértő magatartás folytatását. A jogsértő magatartástól való eltiltás vonatkozik a www.elektronikus-cigaretta.hu weboldalra és minden egyéb, újonnan létesített és létesítendő kereskedelmi eszközre is, tekintettel arra, hogy az ízesített elektronikus cigaretták és dohányzást imitáló eszköznek minősülő termékek Magyarországon nem forgalmazhatóak, valamint – általában véve – az elektronikus cigaretták és a dohányzást imitáló eszközök távértékesítése tilalmazott.

A jogsértés megállapításán és az eltiltáson túl az eljáró versenytanács 68.100.000 Ft  (azaz hatvannyolcmillió-százezer Forint) bírságot szab ki fenti magatartás miatt az eljárás alá vonttal szemben.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1] Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Figyelemmel arra, hogy a VJ/23-7/2022. számú ideiglenes intézkedés keretében elrendelt kötelezések a jelen határozat véglegessé válásáig szólnak, így a jelen döntés érinti az eljárás alá vont vállalkozáson kívüli kötelezettet is, ezért a Gazdasági Versenyhivatal közli határozatát a VJ/23-7/2022. számú végzés további kötelezettjével, a Webenlét Kft.-vel (1131 Budapest, Hajdú köz 7.) is.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar