Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/9/2022.
Iktatószám: VJ/9-45/2022.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 18197701) és a Dr. Miks Anna Ügyvédi Iroda (Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 19141129) által képviselt Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 36.; Eüsztv. (cégkapu) elérhetősége: 10233342; eljáró képviselők: dr. T. A. hatósági jogi munkatárs, dr. K. A. B. kamarai jogtanácsos) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésébe ütköző magatartást tanúsított, amikor az AEG SCE818E6TS Beépíthető alulfagyasztós hűtő termékét 2021. november 4. és 10. között, a Bosch 06033A9320 PBH 2100 RE fúrókalapácsot pedig 2021. november 11. és 14. között honlapján akként népszerűsítette, hogy azt a benyomást keltette a fogyasztókban, hogy ezen akciók időtartama alatti vásárlással nagyobb megtakarítást tesz lehetővé a nem akciós áron történő vásárláshoz képest, holott a feltüntetett eredeti (nem akciós) ár nem minősült az akciót megelőző időszak jellemző árának.

A jogsértés megállapításán túlmenően az eljáró versenytanács 1.200.000 Ft (azaz Egymillió-kétszázezer Forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben, továbbá kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást

  • az általa vállalt, a jelen határozat mellékletét képező megfelelési program 2023. január 31-ig történő bevezetésére, és a teljes program 2023. január 31-től számított 3 éven keresztül történő fenntartására, valamint
  • az általa vállalt, a jelen határozat mellékletében foglalt edukációs intézkedések 2023. január 31-ig történő megvalósítására,
  • a fenti kötelezettségek jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti igazolására.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a fenti időszakon kívüli árfeltüntetési gyakorlat tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 60/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar