Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/35/2016.
Iktatószám:
Vj/35-77/2016.

 

Nyilvános változat![1]

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Germus és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. K. Á., 1013 Budapest, Pauler u. 11.)[2] által képviselt SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gyógyszerreklámra vonatkozó szabályok feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft. 2015. október 1-től 2016. április végéig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor az ACC termékeket sajtóhirdetésekben, orvosi rendelői- és patikai reklámokban, televíziós reklámokban, akciós/patikai újságbeli megjelenésekben – a gyors hatás, illetve általában a gyorsaság kommunikálása révén – nem az engedélyezett alkalmazási előírás alapján mutatta be.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 105.000.000 Ft (azaz százötmillió forint) bírságot szab ki a SANDOZ Hungária Kereskedelmi Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

 

[1] Az eljárás alá vont üzleti titkát az [ÜZLETI TITOK] megjelölés jelzi.

[2] A meghatalmazás (figyelemmel az együttesen képviseleti jogra) a VJ/35-5/2016. számú adatszolgáltatással került benyújtásra.