Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/7/2016.
Iktatószám: Vj/7-21/2016.

 

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda együttműködésben a Hogan Lovells International LLP-vel (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.; eljáró ügyvéd: dr. ifj. P. L.) és a Kovách Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. K. Á.) által képviselt AMC Networks Central Europe Kft. (1139 Budapest, Lomb u. 23-27.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t .

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.