Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/8/2016.
Iktatószám:
Vj/8-146/2016.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Diaconu Ionut (2112 Veresegyház, Krajcár u. 3.) ügyvezető által képviselt PRIM TELEKOM Kft. „kt. a.” (1085 Budapest, József körút 69.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartása nélkül – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PRIM TELEKOM Kft. „kt. a.”

  • 2014 augusztusától 2015 novemberéig a fogyasztókkal szemben tisztességtelen magatartást tanúsított, mivel a potenciális üzleti/intézményi és egyéni előfizetők telefonos megkeresésekor az általa nyújtott közvetítő előválasztás szolgáltatás árával, az azzal elérhető díjkedvezménnyel kapcsolatosan megtévesztő állításokat tett közzé,

  • 2015 májusától 2015 novemberéig a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mivel a potenciális üzleti/intézményi és egyéni előfizetők telefonos megkeresésekor nyújtott szóbeli tájékoztatás során megtévesztő tájékoztatást nyújtott a kínált szolgáltatás mibenléte, a szerződéskötés esetén a jelenlegi telefonszolgáltatóval fennmaradó részleges kapcsolat, a forgalmi díj felszámítására jogosult telefonszolgáltatóval létrejött új szerződéses kapcsolat, stb. vonatkozásában, így a kereskedelmi gyakorlat indítéka vonatkozásában.

  1. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések megállapítása mellett kötelezi a PRIM TELEKOM Kft. „kt. a.”-t 10.622.000,- Ft, azaz tízmillió-hatszázhuszonkétezer forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

  1. Továbbá az eljáró versenytanács kötelezi a PRIM TELEKOM Kft. „kt. a.”-t az eljárás során felmerült 46.516,- Ft, azaz negyvenhatezer-ötszáztizenhat forint eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számlájára köteles az eljárás alá vont megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

Az eljáró versenytanács a PRIM TELEKOM Kft. „kt. a.”-val szemben az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. §-ának (1) bekezdés g) pont szerinti jogalap vonatkozásában.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.