Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/19/2017.
Iktatószám: Vj/19-80/2017.

 Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda[1] (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) és a Sólyom Ügyvédi Iroda (1075 Budapest, Madách Imre út 14.) által képviselt GE Hungary Kft. (1044 Budapest, Váci út 77.), valamint a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás[2] (képviseli a Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda és a Molnár-Bíró Ügyvédi Iroda, 1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt Silver Wood – IT Kft. (1146 Budapest, Hungária körút 140-144.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak által a PACS rendszer beszerzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás során a GE Hungary Kft. és a Silver Wood – IT Kft. jogsértést követett el azzal, hogy 2015 májusában a nyertes vállalkozás személyében megállapodtak, és ennek elősegítése érdekében egyeztették ajánlati áraikat.

  1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a fenti magatartás elkövetése miatt 2.600.000 Ft (azaz kétmillió hatszázezer forint) bírságot szab ki a Silver Wood – IT Kft.-velszemben, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az eljáró versenytanács a GE Hungary Kft.-vel szemben a bírság kiszabását mellőzi.

  1. Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Továbbá az eljáró versenytanács kötelezi a Silver Wood IT Kft.-t az általa vállalt utólagos megfelelési program[3] teljesítésére[4], és kötelezi, hogy annak teljesülésének részletes igazolását 2018. december 31-ig nyújtsa be a Gazdasági Versenyhivatalnak. Az igazolás elmaradása esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Meghatalmazása a VJ/19/2017. szám alatt található

[2] Meghatalmazása a VJ/19-8/2017. szám alatt található

[3] VJ/19-71/2017. 2. sz. melléklet

[4] A megfelelési program 2018. július 1-jén lépett hatályba és azt a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.