Összefoglaló a sajtó számára - 2002. június 28.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jelenlegi ismeretei alapján nem tart indokoltnak versenyfelügyeleti eljárást indítani a MATÁV Rt-vel szemben a vállalkozás internet behívással kapcsolatos kedvezményeinek 2002. július 1-re tervezett megszüntetése tárgyában, mivel a MATÁV Rt. várhatóan biztosítja a 2002. április 30. előtt határozott idejű ISDN2 szerződéssel rendelkező és a 2002 július 1-vel megszűnő kedvezmények kihasználásával internetező lakossági előfizetői részére, hogy 2002. július 1. és szeptember 1. közötti időszakban számukra hátrányos következmények nélkül felmondják az ISDN szerződésüket. Nem indokolt az eljárás megindítása a kedvezmények megszüntetése miatt várható áremelkedési hatásokkal kapcsolatban sem, mivel a vizsgált szolgáltatások árszabályozás hatálya alá esnek.

A MATÁV Rt. 2002 májusában jelentette be, hogy az úgynevezett 150 Ft-os kedvezményes tarifáját és a Mindenkinek csomagot megszünteti. Mindkét kedvezményes ajánlat a MATÁV által biztosított telefonhívások közül a helyi hívásoknak minősülő tartományra vonatkozott. Ezen hívástípusok körébe tartozik az úgynevezett internet behívás is, amelyet az 51-es körzetszámmal lehet elérni. A MATÁV Rt. szóban forgó kedvezményei kifejezetten az olcsóbb internet elérést biztosították, a kedvezményes internet behívó tarifák révén.

A kedvezmények megszüntetésével kapcsolatban a GVH a MATÁV Rt. bejelentését követően azonnal megkezdte az előzetes tájékozódását annak érdekében, hogy felmérje: a tervezett változtatások sértik-e a versenytörvényt. Az ügy súlyát érzékelteti, hogy számos bejelentés is érkezett a hivatalhoz [1] . Az előzetes informálódás alapján a hivatal arra az álláspontra jutott, hogy a fogyasztókat és a versenyt érő hatások között külön kell értékelni a változások tükrében a MATÁV Rt. valamilyen szerződés alapján lekötött fogyasztói helyzetét, illetve a kedvezmény megvonásával járó áremelkedési hatást.

Lekötött fogyasztói kör - határozott idejű ISDN2 előfizetés

A lekötött fogyasztókra vonatkozó elemzése során arra a következtetésre jutott a hivatal, hogy a MATÁV Rt. által nyújtott kedvezményes ISDN2 előfizetéssel rendelkező lakossági fogyasztói kört különösen hátrányosan érintheti az internet behívással kapcsolatos kedvezmények megvonása. Ezen fogyasztói kör jelentős része ugyanis a kedvezményes ISDN2 előfizetést valószínűsíthetően kifejezetten abból a célból vette igénybe, hogy a digitalizált vonalon a telefonálás mellett párhuzamosan vegye igénybe az internet elérési szolgáltatást, vagy gyorsabb internet elérési szolgáltatással rendelkezzen. A MATÁV Rt. ISDN2 előfizetésre vonatkozó akciójának lényeges eleme volt a kedvezményes belépési és havi díj, illetve a kedvezményes ISDN készülék ár - cserébe egy úgynevezett hűségkedvezményért, amely 2 éves előfizetést írt elő és az idő előtti felmondást alapvetően a kedvezmények visszafizettetésével szankcionálta. Mindennek fejében az előfizető hozzájuthatott egy olyan telefonkapcsolathoz, amely az analóg vonallal szemben biztosította a gyorsabb szolgáltatást és a párhuzamos igénybevétel lehetőségét. A lakossági fogyasztók számára előnyként tehát az internetezési lehetőség minőségjavítása jelentkezett - ezt bizonyítja, hogy a MATÁV Rt. az ISDN2 akcióival együttesen népszerűsítette leányvállalatának, az Axeleronak az internet hozzáférési ajánlatait is. Az elemzés során jutott arra a feltételezésre a hivatal, hogy a határozott idejű ISDN2 szolgáltatást igénybe vevő fogyasztói kört a döntésében - az ISDN2-höz közvetlenül biztosított kedvezményeken kívül - az adott időszakban a MATÁV Rt. által biztosított internet behívási kedvezmények - 150 Ft-os kedvezmény és Mindeninek csomag - nagy valószínűséggel döntően motiválták. A határozott idejű ISDN2 előfizetők tehát a döntésük révén a MATÁV Rt-hoz kötötték magukat, ám a határozott idő lejárta előtt a MATÁV Rt. éppen azon az ajánlatán változtatott, amely valószínűsíthetően a döntő motivációt hordozta a szerződéskötéssel kapcsolatban.

A fenti tényállás és feltételezett motivációk valószínűsíthetően elegendő alapot szolgáltatnának a GVH számára a versenyfelügyeleti eljárás megindítására, ám az előzetes vizsgálódás során nyilvánvalóvá vált, hogy a MATÁV Rt enyhítéseket tervez a szóban forgó, lekötött előfizetői körrel kapcsolatban. A vállalkozás a terveire vonatkozó nyilatkozatában kifejtette, hogy az egyéni előfizetők számára hozzáférhető, internet használattal összefüggő átalánydíjas csomag kivonásával egy időben lehetővé teszi, hogy a még le nem járt, határozott idejű, 2002. április 30. előtt kötött ISDN2 szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek 2002. július 1. és 2002. augusztus 1. között - külön előfizetői kérésre 2002. szeptember 1-ig - az ISDN2 szerződésüket jogkövetkezmények nélkül felmondják. A felmondás az előfizető választásától függően járhat az előfizetői jogviszony megszüntetésével, vagy analóg havi előfizetési díj szerint díjazott vonal további használatával. A MATÁV nyilatkozata szerint az előfizetőit többféle formában tájékoztatja a lehetőségről - többek között az internetes honlapján és a Hírmondójában - ám a közvetlenül érintett előfizetői kör - a határozott idejű ISDN2 szerződéssel és Mindenkinek előfizetéssel egyaránt rendelkező lakossági ügyfelek - személyes tájékoztatást kap levélben.

A GVH jelenlegi álláspontja szerint a lekötött előfizetői körrel kapcsolatosan felvetődött versenyjogi problémát valószínűsíthetően orvosolja a MATÁV Rt-nek a fentiekben röviden vázolt, tervezett eljárása. Ennek folytán ugyanis felszabadulnak azok a lekötött fogyasztók, akik döntően az internet használatának kedvező feltételei miatt létesítettek tartós ISDN2 kapcsolatot.

A hivatal az ősz folyamán áttekinti, hogy a MATÁV Rt. ténylegesen milyen intézkedéseket foganatosított a lekötött fogyasztók felszabadítása, és az érintettek erről szóló tájékoztatása érdekében, és amennyiben azokat nem tartja kielégítőnek, eljárást indít.

Áremelkedés

A GVH számára fontos vizsgálandó körülmény volt továbbá, hogy a MATÁV Rt-nak a kedvezményes ajánlatok megszüntetésére vonatkozó döntése vajon milyen hatással van közvetlenül a telefon szolgáltatás és azon belül az internet behívás árára, közvetve az internet hozzáférési szolgáltatásra. Ezen vizsgálandó körülmény elemezésekor a GVH figyelemmel volt arra a jogszabályi környezetre, amely szerint a MATÁV Rt. - mint a hírközlési törvény 105. § (3) bekezdése szerint jelentős piaci hatalommal rendelkező távbeszélő szolgáltató - telefonszolgáltatásának és ezen belül az internet behívásának az ára szabályozott kategóriába tartozik [2] . A hivatkozott jogszabályi rendelkezések egyértelműen kijelölik a szabályozott vállalkozás - jelen esetben a MATÁV Rt. - mozgásterét, így a versenytörvény nem biztosítja a GVH számára az ár emelésével kapcsolatosan, versenyfelügyeleti eljárás keretében a beavatkozási lehetőséget [3] . A szóban forgó árak alakulása tehát nem versenyjogi, hanem szabályozási kérdés, amely nem a GVH, hanem az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, illetve a Hírközlési Felügyelet feladata. Ennek alapján az áremelkedési hatások elemzése során arra a következtetésre jutott a GVH, hogy ezzel kapcsolatban sem indíthat versenyfelügyeleti eljárást, ám nyomon követi a várható árváltozásokat.

Ezen árváltozásoknak a jellegével kapcsolatosan éppen ezen a héten hozott nyilvánosságra a sajtó arra vonatkozó információkat, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, illetve a távközlési szolgáltatók tárgyalásokat folytatnak az internet behívás tarifájáról.


Jegyzetek

  • :: d1e38

    A GVH jelen álláspontját képviseli a hozzá eljuttatott bejelentések elintézése során is. Mindez nem érinti a bejelentőknek, a bejelentésükkel kapcsolatban számukra törvényben biztosított jogorvoslati jogot.

  • :: d1e80

    Lásd a 3/2002. (I.21.) MeHVM rendeletet, illetve a 30/2001. (XII.23.) MeHVM rendeletet.

  • :: d1e92

    A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, többször módosított 1996. évi LVII. törvény 1. §-a értelmében a törvény hatálya kiterjed a vállalkozások piaci magatartására, kivéve ha törvény eltérően rendelkezik.