A Gazdasági Versenyhivatal közleménye

GVH elemzés a gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdéseiről

Budapest, 2003. október 6.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elkészítette elemzését a gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdéseiről. Hasonló elemzéseket a GVH időről-időre készít, így korábban is napvilágot látott a hivatalnak az energetikai piacnyitásról, vagy a távközlési piacnyitásról készített álláspontja.
Európa több országában napirenden van a gyógyszerpiac szabályozásainak korrekciója, a gyógyszer kiskereskedelem szabályozásának átalakítása. A technika fejlődése a korábbi kötött ellátási, kiszolgálási rendszerek felülvizsgálatára, az új lehetőségek befogadására ösztönöz sok országot. A cél minden országban az, hogy a betegek kiszolgálása, gyógyszerekhez való hozzájutása úgy javuljon, hogy a biztonsági garanciák szintje fennmaradjon. A GVH célja is hasonló.
A hivatal 2002-ben fogott hozzá az elemző munkához. Ennek folyamán széles körű szakmai egyeztetést folytatott, amelynek részeként 2003 elején különféle államigazgatási és szakmai szervezetek véleményét is kikérte az elemzés tervezetéről.
Sajnálatos módon ennek során a hivatal szándékai ellenére az elemzés még nem végleges változata nyilvánosságra került, és indokolatlanul éles hangvételű vitát váltott ki.
A szakmai egyeztetések során a hivatal az egészségügy közgazdaságtanában jártas szakembereket is felkért az elemzés véleményezésére. A most megjelentetett füzet az elemzés végleges változata, amely már figyelembe veszi a beérkezett észrevételeket és javaslatokat, és amely jelenlegi formájában tükrözi a GVH kérdéssel kapcsolatos versenypolitikai álláspontját.
Az elemzés elsődlegesen a piaci folyamatok és a gyógyszerpiacra vonatkozó jogszabályok tanulmányozásán és értékelésén alapul. A füzetben leírást adunk a hazai gyógyszerpiacról, a gyógyszerek keresletére és kínálatára ható szabályozási beavatkozásokról, az intézményi és szabályozási hatáskörökről. A versenypolitika nézőpontjából értékeljük a piac működésére ható szabályozásokat a gyógyszerek piacra kerülése (szabadalmaztatás, törzskönyvezés, gyártás, reklámozás), a támogatási rendszer működése, a forgalmazás (nagy- és kiskereskedelem), valamint a fogyasztó informáltságára ható beavatkozások területein, végül összefoglaljuk következtetéseinket és javaslatainkat.

Az elemzés főbb megállapításai:

A GVH elengedhetetlennek tartja a támogatási rendszer átláthatóságának növelését, valamint a kiskereskedelemben más szabályozási modellt vél hatékonyabbnak, ezért indokoltnak látja a gyógyszerpiaci szabályozások felülvizsgálatát.

A gyógyszerszektor egészéről az állapítható meg, hogy a gazdasági törvényszerűségeknek megfelelően működik a piac, bár ezt számos állami beavatkozás (támogatások, adminisztratív szabályozások) befolyásolja. Ezek egyúttal torzítják és korlátozzák a versenyt. A gyógyszerpiac egészének szabályozási problémái erősen összefüggnek a gyógyszer, mint sajátos áru természetével. E sajátosságok miatt a GVH a beavatkozások szükségességét általában nem kérdőjelezi meg, de jelenlegi megoldásait nem tartja célszerűnek.

A GVH fontosabb javaslatai:

 • -

  Sürgős feladat a támogatási rendszer átláthatóvá tétele, a jogharmonizációs követelményeknek is megfelelő döntési és intézményrendszer kialakítása. A csatlakozás idejére az új rendszernek már működőképesnek kell lennie. A támogatások jelenlegi szabályozása, a támogatásba való befogadások rendszere diszkriminációs veszélyeket hordoz, ellentmondásos, nem felel meg az EU irányelveinek.

 • -

  A gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazás területén a GVH indokoltnak tartja a szabályozás deregulációs jellegű felülvizsgálatát, egy olyan új szabályozási modell kidolgozását, amelyben jobban érvényesülnének a versenyhatások. Ezen a területen nagyon sok célszerűtlen, indokolatlan, a gyógyszertárak közötti versenyt túlzottan akadályozó szabályozási beavatkozás létezik.
  A gyógyszer kiskereskedelem területén a deregulációval és a piac liberalizálásával nem szűnne meg a szabályozott piac. A GVH által javasolt szabályozási modell abban különbözne a jelenlegi megoldástól, hogy kevesebb lenne az adminisztratív beavatkozás, és a helyükbe a piac működését korrigáló, kiegészítő megoldások lépnének.
  Többek között ez jelenthetné

  • -

   a rögzített gyógyszerárakról az ármaximálásra való áttérést,

  • -

   a lakosságszámhoz, földrajzi távolsághoz kötött alapításengedélyezés oldását,

  • -

   a személyi jogra, a gyógyszertárak tulajdonlására, a gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások formájára vonatkozó előírások megszüntetését,

  • -

   a gyógyszerek kiszolgálásra vonatkozó szabályok enyhítését,

  • -

   a gyógyszer kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások által végezhető egyéb tevékenységekre vonatkozó korlátozások feloldását,

  • -

   a nem vényköteles gyógyszerek körében a legkevésbé veszélyes, rutinszerűen használt készítmények forgalmazásának, árszabályozásának felszabadítását.

 • Ezzel együtt új, a gyógyszerekhez való hozzájutást garantáló korrekciós szabályozási beavatkozásokra lenne szükség az alábbi területeken:

  • -

   a falusi, távoli, kisforgalmú gyógyszertárak normatív támogatása,

  • -

   azokon a helyszíneken, ahol a hosszú nyitva tartás üzleti alapon nem képes működni, az ügyelet ellentételezésének megoldása,

  • -

   az árrés szabályozásának felülvizsgálata, garantált árrésekre, és/vagy a kiszolgálási díjakra való áttérés.

 • Az új szolgáltatási formákra a tiltás helyett szabályozásokat kellene kidolgozni, hogy ezek a betegek szempontjából fontos új szolgáltatások végre megjelenhessenek.

 • -

  Feltétlenül indokolt a betegek gyógyszerekről való tájékozottsági szintjének, döntési tudatosságának növelését elősegítő szabályozási korrekciók végrehajtása, szervezett fogyasztói tájékoztatási programok folytatása. Képessé kell tenni a laikusokat is a gyógyszerek közötti eligazodásra, a számukra fontos ismeretek megértésére, érdekeik felismerésére, képviseletére. Cél, hogy csökkenjen az információs szakadék, a döntés meghozatala előtt álljanak a szükséges információk a fogyasztók rendelkezésére.

A verseny a Gazdasági Versenyhivatal számára sem öncél, hanem annak eszköze, hogy a fogyasztók élvezzék annak előnyeit, akár új szolgáltatások formájában, akár alacsonyabb árakban, akár könnyebb hozzájutásban. Meggyőződésünk, hogy az általunk javasolt szabályozási irány alkalmasabbá tenné az ágazatot az igényekhez való rugalmasabb alkalmazkodásra, s a piaci kényszerek hatására javulna a betegek kiszolgálása.

A hivatal elemzését és javaslatait eljuttatja megfontolásra a Parlament illetékes bizottságainak, a kormányzati szerveknek, valamint a szakmai szervezeteknek, továbbá honlapján ( www.gvh.hu ) a széles nyilvánosság elé is tárja.