A Gazdasági Versenyhivatal 2006. évi munkája a számok tükrében

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tavalyi esztendőhöz hasonlóan sikeresnek értékeli a 2006. évi munkáját, mely nagyszámú versenyhivatali eljárásban, a versenypártoló munka erősítésében és a versenykultúra fejlesztő tevékenység intézményesített kereteinek kidolgozásában öltött testet.

A versenyfelügyeleti eljárások száma az előző évekhez hasonlóan alakult: 180 [1] versenytanácsi határozattal lezárult eljárás volt. A versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatok 80 esetben állapították meg a versenytörvény megsértését, s összesen 11,4 milliárd forint összegű bírságot szabott ki a hivatal.

Hasonlóan az előző évekhez, 2006-ban is a legnagyobb visszhangot a GVH kartell ügyekben hozott döntései váltották ki. A kartellezés miatt kiadott határozatok egy része - több eljárásban - az informatikai szolgáltatások területén tevékenykedő cégeket érintette. Ezek közül a legnagyobb összegű bírság kiszabásával a felsőoktatási intézmények által 2004-ben kiírt, gazdálkodási irányító rendszerek és kórházi informatikai rendszerek kiépítésére kiírt tenderen összejátszó vállalkozások ügye zárult. Az International System House Kft., az IBM Kft., valamint az SAP Kft. összesen 1,5 milliárd forint összegű bírságon osztozott. Az informatikai vállalkozások kartell ügyei mellett kiemelendő az Allianz Hungária és a Generali Providencia biztosítótársaságok, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, a Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft., a Magyar Opelkereskedők Bróker Kft. valamint a Porsche Biztosítási Alkusz Kft. piackorlátozó magatartása miatt indult kartell eljárás, amely a hivatal történetének második legnagyobb összegű bírságkiszabásával zárult, összesen 6,8 milliárd forintos büntetéssel. Ezen ügy miatt az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nek egyedül több mint 5,3 milliárd forintot kell fizetnie. A GVH történetében eddig még nem fordult elő, hogy egyetlen vállalkozás ekkora bírságot kapott volna. A GVH-nak ezután is adnak munkát a kartellezők, hiszen idén is nagyszámú eljárás indult bírói engedélyen alapuló, előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlével kartell gyanúja miatt.

Versenykorlátozó magatartás miatt marasztalt el a GVH több étkezési tojás termelésével és értékesítésével foglalkozó vállalkozást. A döntés értelmében a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének 120 millió, a Magyar Tojás Kft. tagjainak pedig összesen 26,5 millió forint bírságot kellett fizetniük. A Tojásszövetségen kívül más érdekképviseleteket is elmarasztalt a GVH a piaci verseny korlátozása miatt. A Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédek reklámozási gyakorlatát meghatározó egyes rendelkezései, valamint az ügyvédek honlapjának tartalmát meghatározó néhány jogsértő állásfoglalása miatt kellett 5 millió forint bírságot fizetnie, a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát pedig etikai szabályzatának versenyt korlátozó pontjai miatt marasztalta el a GVH bírság kiszabása nélkül.

Ebben az ügycsoportban összesen 8,5 milliárd forint összegű bírságot szabott ki a hivatal.

Nagyszámú, és a piaci szereplők magatartásának befolyásolásában fontos csoportot képviselnek a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos eljárások. Az utóbbi években a tudatos bírságolási politikai alkalmazásával érzékelhetően nagyobb összegű bírságok kerültek kiszabásra ezen ügytípusok esetében is. Mindennek ellenére a 2005-ös esztendőben tapasztaltakhoz sok tekintetben hasonló ügyek kerültek terítékre. Így például:

  • távközlési területen a vezetékes és a mobil telefontársaságokat (Magyar Telekom, T-Mobile, Pannon GSM) több alkalommal is eljárás alá vonta a hivatal megtévesztő reklám közzététele miatt, a jogsértések megállapítása mellett bírság kiszabására is sor került;

  • a banki és biztosítási szolgáltatások piacán is több piaci szereplőt (OTP Bank, Budapest Bank, Union Biztosító, Aegon Biztosító) marasztalt el a hivatal megtévesztő reklám közzététele miatt;

  • az egészséges életmódra való törekvést kihasználva több cég (Avalon Team, Biovit Pharma, Sunimex, Pannon Medisana) is úgy hirdette termékét, hogy annak megalapozatlanul gyógyhatást vagy egészségmegőrző hatást tulajdonított;

  • a nagyméretű kiskereskedelmi láncok (Tesco, Auchan) hirdetési újságjaiban szereplő termékismertetők több alkalommal is fogyasztó megtévesztésére alkalmasnak bizonyultak;

  • több fogyasztási cikk gyártóját (Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Masterfoods) is elmarasztalta a GVH, mert termékeit a fogyasztók megtévesztésére alkalmas módon reklámozta.

Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tekintetében mindösszesen 1,77 milliárd forint összegű bírság kerül kiszabásra.

Erőfölénnyel való visszaélést állapított meg és 1 milliárd forint összegű bírságot szabott ki a GVH a MÁV esetében, amikor a vasúttársaság a magánvasutakkal kötendő pályahasználati szerződés előfeltételeként bankgarancia nyújtását írta elő, valamint nehezítette, késleltette, illetve megakadályozta e társaságok hozzáférését a tulajdonában vagy kezelésében álló ipari és rakodóvágányokhoz. Jelentős, 150 millió forintos bírságot kapott a Hungarotel is. A távközlési társaság úgy élt vissza erőfölényével, hogy hálózatában indokolatlanul korlátozta közvetítő szolgáltató választását a hangszolgáltatások tekintetében. Az idén különösen sok olyan üggyel foglalkozott a GVH, melyek során az internet szolgáltatók magatartását vizsgálta. Az erőfölénnyel való visszaéléses GVH ügyek közül kiemelendő a Magyar Telekom ADSL-modem leszerelési gyakorlatát vizsgáló eljárás, amelynek során a versenyhatóság jogsértést állapított meg, ám bírságot nem szabott ki. A szolgáltató ugyanis a versenyfelügyeleti eljárás ideje alatt felhagyott jogsértő magatartásával.

Erőfölénnyel való visszaélés miatt összesen 1,16 milliárd forint összegben szabott ki bírságot a GVH.

2006-ban ötven fúzió iránti kérelmet bírált el a hivatal. Számos olyan esetet tártak fel a hivatal munkatársai, amikor a cégek elmulasztották a hivatal engedélyét kérni összefonódásukhoz. A fúziós kérelmek elbírálásakor újonnan megjelent gyakorlatként több ízben is előfordult, hogy a GVH csak bizonyos vállalások teljesítése esetén engedélyezte az egyesülést. Csak a GVH által szabott feltételekkel valósulhatott meg idén a Chellomedia és a Sport1 fúziója valamint az F-Log, a Ringier, a Népszabadság és a Sanoma közös lapterjesztő társaságának létrehozása.

A GVH ebben az évben is aktív versenypártolási tevékenységet folytatott. E munkája keretében nagy számú jogszabálytervezetet és előterjesztést véleményezett, melynek hatására versenybarát jogszabályok születhetnek. A patikaszabályozás újonnan életbe lépő változásai döntő módon a GVH 2003-ban javasolt modelljére épülnek. Igaz, az új szabályozás csak fokozatosan tér át a patikalétesítés teljes liberalizálására oly módon, hogy a gyógyszerek kiskereskedelme döntő hányadban továbbra is a gyógyszer szakkereskedelem kezében marad. A villamos energia piacon a GVH versenypártolási tevékenységével azt kívánja érzékeltetni, hogy a ma működő kettős, ún. hibrid modell a verseny tovább fejlődése szempontjából zsákutca. Mivel a hazai termelő kapacitások zöme, valamint bizonyos import kapacitások is egyetlen piaci szereplőhöz kötődnek a hosszú távú áramvásárlási megoldásokon (HTM) keresztül, ezért nem áll rendelkezésre elegendő kínálat a szabadkereskedelem számára. A piaci verseny szempontjából a HTM-ek legnagyobb problémája az, hogy változatlan formában piaclezárást eredményeznek, nem engedik a verseny hatásait kibontakozni és érvényesülni. A piacnyitás első lépcsőjében a piac kínálati oldalán álló kereskedők döntően az importforrásokat vették igénybe portfoliójuk felépítésekor, azonban egy idő után a határkeresztező kapacitások igénybevétele is beszűkült. Változatlan formában, vagy csak kicsit módosítva tehát az egyvásárlós örökségre épülő piaci modell lehetetlenné teszi, hogy a verseny a villamos energia piacon érvényesüljön.

Ugyancsak fontos a GVH számára a hazai versenykultúra ápolása. Tavaly november óta van arra lehetőség, hogy e tevékenységet intézményes keretek között végezze a GVH. E célra jött létre 2006-ban a Versenykultúra Központ (VKK), melynek elsődleges feladata a hazai versenykultúra fejlesztése és terjesztése. Ennek keretében a GVH idegen nyelvű szakkönyvet fordíttat le és jelentet meg magyar nyelven, egyetemi könyvtáraknak biztosít pénzügyi keretet szakkönyvek beszerzéséhez, ismeretterjesztő kiadványokat készít, szakmai rendezvényeket szervez és támogat, szakmai pályázatokat hirdet, oktatási, tudományos és kutatási projekteket segít, együttműködik a hazai versenykultúrát támogató terjesztő és fejlesztő szervezetekkel. A VKK a versenykultúra fejlesztésében kiemelkedő munkát végző, a GVH keretein kívül tevékenykedő szakemberek munkájának elismerésére idén megalapította a Versenykultúráért díjat, amelyet első ízben Voszka Éva, a Pénzügykutató Rt. tudományos főmunkatársa nyert el.

A hazai versenykultúra fejlesztésén túl a VKK környező országok versenykultúrájának javításában is fontos szerepet tölt be, hiszen e szervezeten belül működik a külön költségvetéssel rendelkező OECD-Magyar Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) is. A ROK a közép-, kelet-, és délkelet-európai országok versenyhatóságainak munkatársai részére ebben az évben is számos hasznos tréning programot szervezett, mellyel a célcsoport országok versenypolitikájának, versenyjogának és versenykultúrájának fejlesztéséhez járult hozzá. A ROK keretében került megrendezésre kb. 80 bíró részvételével és az Európai Versenyjogi Bírák Egyesületének támogatásával az EU tagállamai és a csatlakozó országok versenyjogi bíráinak kétnapos versenyjogi kérdéseket közgazdasági szemszögből boncolgató konferenciája is.

A GVH mindennapi tevékenysége során igyekszik minél jobb kapcsolatot ápolni a magyar gazdasági élet különböző területeit felügyelő hatóságokkal. E munkát megkönnyítendő a versenyhatóság együttműködési megállapodást kötött, illetve korábbi megállapodásait frissíttette fel a Magyar Energia Hivatallal, a Nemzeti Hírközlési Hatósággal, valamint a Magyar Vasúti Hivatallal.

Budapest, 2006. december 28.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu


Jegyzetek:

  • :: j01

    Jelen sajtóközlemény kerekített, előzetes számokat tartalmaz, a pontos számok, összegek a Parlamentnek benyújtandó éves beszámolóban szerepelnek majd.