Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali döntés az egri kórház ügyében

Nem kell a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélye ahhoz, hogy a Hospinvest működtesse az egri Markoth Ferenc Kórház-Rendelőintézetet. A tranzakcióban szereplő két vállalkozás előző évi piaci tevékenységből származó nettó árbevétele ugyanis nem éri el a versenytörvényben előírt 15 milliárd forintos határt.

A Heves Megyei Önkormányzat 2007. november 30-án nyilvános pályázatot tett közzé a tulajdonában álló Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet

  • által ellátott súlyponti kórházi egészségügyi feladatok mindenkor hatályos jogszabályok szerinti biztosítására, az egészségügyi intézmény orvos-szakmai-gazdasági program mentén történő üzemelteltésére a szerződés aláírásának napjától számított 20 éves időtartamra,

  • a mindenkor hatályos jogszabályok szerint a közfeladat ellátásához kapcsolódó időtartamra a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak működtetésére, fenntartására, karbantartására, fejlesztésére, a minimum feltételek biztosítása, illetőleg javítása, az intézmény fekvőbeteg ellátási, diagnosztikai és járóbeteg ellátási struktúrájának megőrzése, illetőleg fejlesztése érdekében.

Az Önkormányzat 2008. március 25-én meghozott közgyűlési határozatának megfelelően a Kórház és a HospInvest Zrt. között 2008. március 27. napján aláírásra került a Vagyonkezelői-, Használati és Hasznosítási Szerződés, az Egészségügyi Ellátási Szerződés, a Tartozás Átvállalási Szerződés és az Engedményezési Szerződés. 2008. szeptember 15-én a bíróság hatályon kívül helyezte a Heves Megyei Közgyűlés azon határozatát, amely a kórház működtetésére kiírt pályázat győzteseként határozza meg a HospInvest Zrt-t. Ennek ellenére a Hospinvest Zrt. a kórház működtetését 2008. november elején megkezdte. A Hospinvest Zrt. a GVH-hoz 2008. május 19. napján benyújtott kérelmében kérte a tranzakció engedélyezését.

A Markoth Ferenc Kórház a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő az OEP által finanszírozott egészségügyi közfeladatot ellátó intézmény. Tevékenységét a 2007. évben költségvetési intézményként folytatta. Összes bevétele 6,9 milliárd forint volt, melyből 6,5 milliárd forint volt az Egészségbiztosítási Alapból támogatási működési bevétel jogcímén kapott összeg. A kórház szolgáltatását az ellátási körzetén kívüli betegek elenyésző mértékben vették igénybe.

A 2000. évben alakult Hospinvest Kft. által irányított vállalkozás-csoport (a továbbiakban: Hospinvest-csoport) tagjai:

  • a kiskunhalasi-, a hatvani-, a gyöngyösi- és a parádfürdői kórházat, valamint a keceli-, a jánoshalmai- és a kiskőrösi rendelőintézetet működtetik;

  • gyógyszertárakat működtetnek; továbbá

  • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szolgáltatásokat (pl. mosoda) nyújtanak.

A Hospinvest-csoport valamennyi tagja gazdasági társaság formájában végzi tevékenységét. A csoport tagjainak 2007. évi együttes nettó árbevétele - a csoporton belüli forgalom nélkül - 14,5 milliárd forint volt, melyből több, mint 7 milliárd forintot tett ki az OEP által finanszírozott egészségügyi közfeladatot ellátó fenti kórházak nettó árbevétele. A kórházak nettó árbevételének túlnyomó részét az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel adta. A Hospinvest-csoporthoz tartozó négy kórház szolgáltatásait az azok ellátási körzetein kívüli betegek csekély hányadban vették igénybe.

A versenytörvény értelmében összefonódáshoz csak akkor szükséges a GVH engedélyét kérni, ha a tranzakcióban valamennyi érintett vállalkozás-csoport előző üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a 15 milliárd forintot meghaladja. A GVH azt vizsgálta, hogy a Markoth Ferenc Kórház és a Hospinvest piaci tevékenységből együttesen mekkora nettó árbevételt ért el, mert a versenytörvény alapján a GVH vizsgálata csak a vállalkozás piaci magatartására terjedhet ki.

A közfinanszírozású kórházak tevékenységei az alábbi főbb csoportokra oszthatók:

  • az adott kórház körzetébe tartozó betegek ellátása, melynek ellenértéke 100 százalékban az Egészségbiztosítási Alapból származik;

  • a kórház ellátási körzetén kívül eső azon betegek ellátása, akik az OEP felé egyébként elszámolható összeg 30 százalékát kötelesek megfizetni;

  • egyéb tevékenységek, amelyek bevételei teljes egészében a tevékenységet igénybevevőtől származnak.

A GVH szerint az a) pont alatti tevékenység nem piaci tevékenység, mert:

  • a kórház szempontjából tekintve egyrészt kapacitás- és kibocsátás korlátozás, másrészt szolgáltatási kötelezettség áll fenn. Ezért nem piaci jellegű döntés eredménye az, hogy a teljes egészében az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételért az adott tevékenységet elvégzi-e vagy sem;

  • a beteg, mint fogyasztó szintén nem piaci döntést hoz a kórház választásakor, mert speciális eseteket leszámítva csak a körzetébe tartozó szolgáltatást veheti igénybe, mégpedig fizetési kötelezettség nélkül, oly módon, hogy a finanszírozást szolgáló járulékok nem valós biztosítási viszonyt tükröznek, hanem "adójellegűek".

A b) pont esetében (annak ellenére, hogy ellenértékének jelentős hányada az Egészségbiztosítási Alapból származik) a közfinanszírozású kórházak és betegek is rendelkeznek olyan mérvű döntési szabadsággal, ami alapján ez a tevékenység nem vonható ki a piaci magatartás köréből. Ezért a GVH álláspontja szerint ezen tevékenység teljes ellenértéke (a beteg térítési díja mellett az Egészségbiztosítási Alapból kapott összeg is) nettó árbevételnek minősül a nem gazdasági társaság formájában működő kórházak esetében is. Ugyancsak piaci tevékenységnek minősül a c) pont szerinti magatartás, így az abból származó bevételek is nettó árbevételnek tekinthetők. Amennyiben tehát e két tevékenységből származó bevétel elérte volna a versenytörvényben meghatározott 15 milliárd forintos küszöböt, akkor a GVH érdemben is vizsgálta volna, hogy az összefonódásnak nincs-e versenytorzító hatása. Azonban ez a fajta bevétel egyértelműen alatta van a 15 milliárd forintos küszöbnek. (ld. fentebb írtak, azaz (6,9 md - 6,5md) + (14, 5 md - 7 md) < 15 md)

Mindezek alapján a GVH minden kétséget kizáróan megállapította, hogy az összefonódásban részt vevő két vállalkozás csoport 2007. évi nettó árbevétele együttesen nem érte el a 15 milliárd forintot, így az összefonódáshoz a GVH engedélyére nincs szükség.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-73/2008.

Budapest, 2008. december 5.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu