Fővárosi Bíróság

Ügyszám: 2. x. 33511/2002/4.

A Fővárosi Bíróság az International House Language School felperesnek, a Gazdasági Versenyhivatal alperes ellen, verseny ügyben meghozta a következő

végzést

A bíróság a pert megszünteti.

A végzés ellen a jelenlévő felperes tekintetében a kihirdetéstől, a távollévő alperes tekintetében a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

Indokolás

Felperes iratokhoz 3. sorszám alatt érkezett beadványában kereseti kérelmétől elállt.
Alperes az elálláshoz hozzájárult, perköltséget nem igényelt.
A fentiekre tekintettel a bíróság a pert a Pp.157.§ e) pontja alkalmazásával - figyelemmel a Pp.160.§ (1) bekezdésére - megszüntette.
Az alperesnek költség igénye nem volt, így e kérdésről a Pp.78. § (2) bekezdése értelmében rendelkezni nem kellett.
Tájékoztatja a bíróság a felperest, hogy a per tárgyi illetékfeljegyzése joga ellenére lerótt 10.000.- (Tízezer) Ft. kereseti illetékből a többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 58.§ (2) bekezdése alapján 7000.- (Hétezer) Ft. illetéket az Illetékhivataltól visszaigényelhet.

Budapest, 2003. május 28.

Jogerős: 2003. június hó 29-én.