Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Bíróság

2. K. 32818/2003/17.

A Magyar Köztársaság nevében!

A Fővárosi Bíróság az Egyesült Magyar Kábeltelevízió Kft. (Budapest) felperesnek, a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen, verseny ügyben meghozta a következő

ítéletet

A bíróság az alperes 2003. július hó 22. napján kelt Vj-27/2002/65. számú határozatát akként változtatja meg, hogy a bírság összegét 4.000.000.- (Négymillió) Ft-ra mérsékli.

Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi felperest, hogy a per tárgyi illetékfeljegyzési joga folytán feljegyzett 15.000.- (Tizenötezer) Ft. kereseti illetéket az állam javára külön fölhívásra térítsen meg.

Az ítélet ellen a kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, amelyet a Fővárosi Ítélőtáblához címezve ennél a bíróságnál kell 3 példányban benyújtani. A fellebbezési határidő letelte előtt a felek közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés kizárólag a Pp.256/A.§ (1) bekezdés a-d) pontjaiban felsorolt rendelkezések ellen irányul, tárgyalás tartása kérhető.

Indokolás

Az 1998. február 12-én megalakult felperes távközlési szolgáltatás nyújtására irányuló fő tevékenysége mellett más kábeltelevíziós társaságokkal történő egyesülése után, 2000. nyarától kezdődően Budapest egyes kerületeiben, Dorogon, Hatvanban és Kiskunhalason kábeltelevíziós szolgáltatás is nyújt.

Felperes egyedi szerződései IV/3. pontjában egyebek mellett kikötötte, hogy a szerződést azonnali hatállyal semmisnek tekintheti, a teljes jelszolgáltatást külön értesítés nélkül megszüntetheti, ha az Előfizető nem tesz eleget a III/1. pont szerinti kötelezettségének.

A III/l. pont értelmében Előfizetőt a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig teljesítendő díjfizetési kötelezettség terheli.

Míg a III/3. pont arra ad lehetőséget, hogy felperes az előfizetési díjakat megváltoztathassa.

Alperes a 2003. július hó 22. napján kelt Vj-27/2002/65. számú határozatában megállapította, felperes azzal, hogy az általa alkalmazott egyedi szerződések díjemelésre vonatkozó rendelkezéseivel maga számára indokolatlan előnyöket kötött ki, visszaélt gazdasági erőfölényes helyzetével.

E magatartás további folytatásától felperest eltiltotta és kötelezte 8.500.000.-Ft. bírság megfizetésére.

Egyebekben alperes az eljárást megszüntette.

A felperes gazdasági erőfölényének fennállását alperes az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 22.§-ára, az ezzel való visszaélést pedig az egyedi szerződés IV/3. pontjában lévő kikötés miatt a Tpvt.21.§ a) pontjának megsértésére alapította.

A felperes elsődleges keresetében az alperesi határozat akkénti megváltoztatását kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, jogsértést nem valósított meg. Ennek eredményeként kérte bírság megfizetése alóli mentesítését.

Másodlagos keresete arra irányult, hogy a bíróság a bírság összegét mérsékelje. A felperes perköltségeire nem tartott igényt.

Az alperes ellenkérelmében a felperesi kereset elutasítását kérte, perköltségeire nem tartott igényt.

A felperes keresete részben volt megalapozott.

Alkalmazott jogszabályok: Tpvt.83. § (4) bekezdése, 84. §, Pp.221. § (4) bekezdése, Pp.78. § (2) bekezdése, Pp.78.§ (1) bekezdése, valamim 6/1986.VL26.) IM számú rendelet 13.§ (2) bekezdése.


Budapest, 2005. évi január hó 28.

Végzés

A bíróság megállapítja, hogy a fenti ítélet kihirdetése napján, 2005. január hó 28-án jogerőre emelkedett.

Budapest, 2005. január hó 28. napján