Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
mint felülvizsgálati bíróság

Kfv. II. 37. 403/2009/2. szám

A Magyar Köztársaság legfelsőbb Bírósága az OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen verseny ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a Fővárosi Bíróságon 2.K.33.639/2007. számon indított perében a Fővárosi Ítélőtábla 2009. január 28. napján kelt 2.Kf.27.350/2008/8. számú másodfokú ítélete ellen a felperes által 16. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

végzést:

A Legfelsőbb Bíróság a felperes felülvizsgálati kérelmét hivatalból elutasítja.

Ez ellen a végzés ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

Az alperes Vj-30/2007. számú határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indult perben a Fővárosi Bíróság 2.K.33.639/2007/9. számú ítéletével a felperes keresetét elutasította. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf.27.350/2008/8. számú ítéletével - a felperes fellebbezését elbírálva - az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A jogerős ítéletet a felperes 2009. március 2. napján vette kézhez.

A felperes jogi képviselővel eljárva 2009. május 6-án közvetlenül a legfelsőbb Bíróságnál felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Legfelsőbb Bíróság K.V.36/2009. számon visszaküldte a felülvizsgálati kérelmet a felperesnek azzal, hogy azt az első fokon eljárt bíróságon kell előterjesztenie. A felperes ezt követően a Pp. 272. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti helyre az elsőfokú bírósághoz 2009. május 13-án nyújtotta be a felülvizsgálati kérelmét.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 272. §-ának (1) bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelmet az első fokú határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétől számított 60 napon belül kell benyújtani.

A Pp. 103. § (4) bekezdése alapján, ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. A felperes esetében a felülvizsgálati kérelem előterjesztésének határideje jelen perben 2009. május 1. napjára, munkaszüneti napra esett, ezért a kérelmet a kérelmező legkésőbb 2009. május 4-ig nyújthatta volna be az elsőfokú bíróságnál. Ezt a határidőt a kérelmező elmulasztotta, elkésetten terjesztette elő a felülvizsgálati kérelmét, a határidő elmulasztásának kimentésére törvényes határidőben igazolási kérelmet nem nyújtott be.

A fentiekre tekintettel a legfelsőbb Bíróság az elkésett felülvizsgálati kérelmet a Pp. 270. §-ának (1) bekezdése alapján irányadó Pp. 237. §-ában foglaltaknak megfelelően érdemi vizsgálat nélkül hivatalból elutasította.

Budapest, 2009. július 1.