Vj-137/1998/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Hegedűs Andrea (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. szám alatti) ügyvéd által képviselt MESTER Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Bajnok u. 13. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt hivatalból indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás 1997. szeptemberétől a "Mesterszakács receptkártyák, a Szobanövények A-Z-ig és a Csodálatos Állatvilág" című kiadványaira folyó megrendelésgyűjtése során a teljes gyűjtemények kártyacsomagszámának elhallgatásával a fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásolja.

E magatartás folytatását a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megtiltja.

Vele szemben 1.000.000.- (azaz Egymillió) Ft bírságot szab ki, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni az 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlára.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács a fél előadása, a csatolt írásbeli és egyéb bizonyítékok, valamint az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) 1997. szeptemberében csomagküldés útján nyomdai termékek értékesítésébe kezdett. Elsőként a "Mesterszakács receptkártyákat" kezdte forgalmazni, amelyet követett a "Szobanövények A-Z-ig", majd a "Csodálatos Állatvilág" című ismeretterjesztő tartalmú kiadvány. Közös jellemzőjük, hogy az ismereteket szöveggel és képpel illusztrálva önálló lapokon, kártyákon (közös néven: kártyán) közlik, amelyek csoportosíthatók és gyűjthetők.
Az első kiadvány 2112 darab, a második és a harmadik 1080 darab kártyából áll.
Egy-egy teljes sorozatú kiadvány jelenlegi ára körülbelül 60.000.- Ft.
A Kft. a három teljes sorozatot kártyacsomagokra bontva árulja; a kártyákból 24, illetve 12-12 darabos csomagokat képez, amelyeket a megrendelést követően 3-4 hetente - kívánság szerint gyakrabban és így olcsóbban - szállít a megrendelőnek, jelenleg csomagonként 690.- Ft-os, illetve 790.- Ft-os és 890.- Ft-os áron.
A Kft. országosan a megrendeléseket kétféle módon gyűjti: névreszólóan, úgynevezett "mailing"-ben hívja fel a fogyasztót megrendelésre, vagy különböző sajtótermékben elhelyezett úgynevezett "insert"-el kívánja ugyanezt a célt elérni. E reklámanyagok - bár a mailing-ek szükségszerűen gazdagabb tartalmúak, az adott termékből mintát is tartalmaznak - ugyancsak képpel illusztrálva közlik, hogy a megrendelő első megrendelésével meglepetéscsomaghoz jut, amely a szerencséjétől függően - valójában minden megrendelésnél - emelt számú kártyát tartalmaz és ajándékként a reklámozott termékhez illeszkedő nyilvántartó, tároló, továbbá egyéb használati eszköz is (egyszerű mérleg, metszőolló, távcső), jár hozzá. A reklámanyagokból következtethető, hogy a teljes gyűjtemény kialakításához nemcsak ez az egy, hanem több, számos fogyasztói megrendelés teljesülése szükséges.
A reklámanyagok szólnak a meglepetéscsomag áráról (490.- Ft mindhárom terméknél), amely összeg - ha árváltozás időközben nem történik - a további kártyacsomagokra értendően 690.- Ft; 790.- Ft; 890.- Ft mindaddig, amíg a megrendelő az ügylettől el nem áll. Az elállás jogát a reklámanyagok úgy fogalmazzák meg, hogy a megrendelő bármikor a gyűjtést abbahagyhatja. A megrendelő a csomaggal együtt kézhezkapott postai csekk birtokában eldöntheti, hogy kifizeti-e az átvett csomagot a postaköltségével együtt, vagy azt visszaküldi saját költségén a feladónak. A megrendelő elállási jogát mindig az utolsó kézbesített küldeményre vonatkozóan gyakorolhatja.
A Kft. a küldemény ellenértékének megfizetését úgy értékeli, hogy a megrendelő számot tart az érintett termék következő csomagjára is, egészen addig, amíg az ellenszolgáltatástól el nem zárkózik, illetve egyéb módon a szolgáltatás abbahagyását nem kéri.
E rendszertől eltérően néhány esetben előfordult, hogy a Kft. a címzett fogyasztó rendelkezése ellenére kísérelte meg a teljesítést, igényelt ellenszolgáltatást.
A háromféle kiadvány értékesítésével kapcsolatos adatok üzleti titkot képeznek.

A Gazdasági Versenyhivatal bejelentések (Tpvt. 69. § (1) bekezdés) nyomán úgy döntött, hogy vizsgálatot rendel el (Tpvt. 70. § (1) bekezdés) annak megállapítása iránt, hogy a Kft. áruforgalmazása tisztességtelenül befolyásolja-e a fogyasztói döntéseket.

A vizsgálati jelentés jogsértés megállapítását indítványozta, mert kimerítő tájékoztatás hiányában a fogyasztók nem tudják felmérni a gyűjtés időbeli és anyagi nagyságát.

A Kft. jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte, miután szerinte a reklámanyagokban teljes körű fogyasztói tájékoztatást adott a megrendeléshez. Nem vitatta, hogy a teljes gyűjtemény várható árát, kártyacsomagszámát nem közölte, de úgy vélte, hogy ezeknek az adatoknak a közlését szükségtelenné teszi az a körülmény, hogy a gyűjtés bármikor abbahagyható.
A Versenytanács az eljárás alá vonti védekezést nem fogadta el a következők szerint:
A Kft. által sem vitatottan a jelen eljárásba bevont áruja háromféle teljes gyűjtemény, amelyeket önállóan is használható részekre (kártyacsomagokra) bontva árusít. Jóhiszeműsége esetén gazdasági célja nem is lehet más, hiszen teljes sorozatok szállítását készítette elő, amit feltételez a Versenytanács által is ismert kiadványtárolók méretezése. E tárolókról azonban a fogyasztók a reklámanyagokból legfeljebb benyomásokat szerezhetnek és valóságos befogadóképességüket szemrevételezés alapján is csak becsülni lehet, amikor az első megrendelés után a fogyasztó kézhezveszi.
Mivel az értékesített áru a teljes sorozat, a fogyasztói tájékoztatásnak is erre kell vonatkoznia és mértékét az dönti el, hogy kialakulhat-e a fogyasztóban a megrendeléskor a teljes gyűjtemény lényegi tulajdonságainak tudata, amelynek birtokában képes eldönteni, hogy belefog-e a gyűjtésbe, illetve azt mikor hagyja abba. E fogyasztói tájékoztatást a jelen esetben csak a fentebbi reklámanyagok adhatják meg, hiszen rajtuk kívül életszerűen ismeretek a vonatkozó jogszabályi előírások betartása esetén sem szerezhetők az árukról, lévén csomagküldő szolgálat áruértékesítéséről szó, ahogy a Versenytanács a Vj-32/1992. számú ügyben már korábban kifejtette.
A Versenytanács szerint a teljes sorozatra vonatkozó fogyasztói tájékoztatás követelményét nem elégíti ki a reklámanyagokban a többszöri megrendelés szükségességének sejtetése szöveggel és képpel, s a teljes gyűjtemény ismertetése, helyett a részegységek különállóságának hangsúlyozása. E körülmény folytán megnehezül az áru valós megítélése, tárgyszerű összehasonlítása hasonló ismereteket nyújtó egyéb nyomdai termékekkel.
Miután a fogyasztók döntésének a teljes gyűjtemény lényegi tulajdonságainak, így a csomagszám ismeretén kell nyugodnia, - amiből kiszámítható az egész gyűjtés várható tartama és anyagi terhe - a Versenytanács nem foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy hány megrendelés, illetve kártyacsomag kézhezvételével alakulhat ki gyűjtemény. Jogsértésként állapította meg (Tpvt. 77. § (1) bekezdés c) pont), hogy a Kft. hiányos tájékoztatást ad a fentiek szerint a teljes sorozatról, amit a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja tilt.

A Versenytanács a jogsértés megállapításán túl annak folytatását is megtiltotta a Tpvt. 77. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
A bírság (Tpvt. 78. §) összegének kiszabásakor figyelembevette az üzleti titkot képező forgalmi adatokat és a fogyasztói választási szabadság kismértékű sérülését.
Ellenben az egyedi panaszok előfordulása miatt versenyjogsértést nem állapított meg, mert ezek kis számuk miatt piaci magatartásként nem értékelhetők, s e tényállási elem hiányában a Tpvt. III. fejezetének alkalmazhatóságáról nem lehet szó.

A Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja a Kft. számára.

Budapest, 1999. január 7.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika