Vj-61/2002/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyar Posta Rt. (Budapest) és a JNT Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (Budapest) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti eljárásban, amelyben ügyfélként részt vett a Lenau-Reisen Kft. (Pécs) - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Magyar Posta Rt. irányítást szerezzen a Lenau-Reisen Kft. felett.


A Versenytanács a Magyar Posta Rt.-vel szemben 200.000 (azaz kétszázezer) Ft bírságot szab ki, amit a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 100320000-01037557 számú bírságbevételi számlájára.


E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az összefonódás

 • 1)

  A 2002. február 28-án kötött üzletrész-átruházási szerződés szerint a Magyar Posta Rt. (a továbbiakban: Magyar Posta) és a JNT Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: JNT) megvásárolta a pécsi székhelyű, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, a Lenau-Reisen Kft. (a továbbiakban: Lenau-Reisen) üzletrészét. A szerződés szerint a Lenau-Reisen üzletrészének 96,8%-a a Magyar Posta kizárólagos (100%-os) tulajdonában levő JNT vállalkozás tulajdonába, míg az üzletrész 3,2%-a a Magyar Posta tulajdonába került. Az üzletrész 3,2%-ának tulajdona mellett, a Magyar Postát illeti a szerződés szerint megalakuló vállalkozás vezető tisztségviselőinek a kinevezési és visszahívási joga.

 • 2)

  Az összefonódás résztvevői 2002. március 21-én határoztak a vállalkozás elnevezéséről. A társaság cégneve: POSTAKOCSI-POSTATOURS-LENAU-REISEN Utazási Iroda Kft., rövidített elnevezése: POSTAKOCSI-POSTATOURS-LENAU-REISEN Kft. lett.

II.

Az engedélykérési kötelezettség és a kérelem

 • 3)

  "A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. Törvény" (a továbbiakban: Tpvt.) 23.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint vállalkozások összefonódása jön létre, ha egy vagy több vállalkozás közvetlen vagy közvetett irányítást szerez további egy vagy több független vállalkozás egésze vagy része felett. A jelen ügyben - a Tpvt. értelmezése szerint - mindkét kérelmező közvetlen irányítást szerzőnek minősülhet: a Magyar Posta a Tpvt. 23.§ (2) bekezdés b) pontja, a JNT vállalkozás a Tpvt. 23.§ (2) bekezdés (a) pontja szerinti közvetlen irányítói feltételt teljesíti, ami általában közös irányítást jelent. (Versenytanács Elvi állásfoglalások 84.) Figyelemmel azonban arra, hogy a Magyar Posta egyúttal a JNT vállalkozás irányítója, a Versenytanács álláspontja szerint a Magyar Posta egyedül szerez közvetlen irányítást, míg a JNT vállalkozás az összefonódás közvetett résztvevője.

 • 4)

  A Tpvt. 24. §-a alapján a vállalkozások összefonódásához a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) engedélyét kell kérni, ha az érintett vállalkozások előző üzleti évben elért együttes nettó árbevétele a tízmilliárd forintot meghaladja, feltéve, hogy az irányítás alá kerülő és az ahhoz kapcsolódó közvetett résztvevők együttes előző évi nettó árbevétele ötszázmillió forint felett van. Az összefonódásban közvetlenül és közvetetten érintett vállalkozások előző évi nettó árbevétele alapján az összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése, továbbá ugyanezen bekezdés b) pontja szerint is engedélyköteles.

 • 5)

  A kérelmezők - bekezdés megjelölése nélkül - a Tpvt. 24.§-a alapján, és tévesen a 24.§ (2) bekezdésére hivatkozva (helyesen: 23.§ (1) bekezdés b) pontja, és 23.§ (2) bekezdés a) és b) pontjai) kérték a GVH engedélyét az irányítási jog megszerzéséhez. A kérelmet 2002. április 25-én, a Tpvt. 24.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta után 26 (huszonhat) nappal később nyújtották be. A hiánypótlás elrendelése után, az összefonódás vizsgálatához szükséges, ámde még hiányzó adatok pótlását a kérelmezők 2002. június 10-én teljesítették. 2002. július 12-én a Versenytanács a versenyfelügyeleti eljárás határidejét 60 nappal meghosszabbította.

III.

Az összefonódás résztvevői és az érintett piacok

A Magyar Posta csoport

 • 6)

  Az állami tulajdonban álló részvénytársaság a hagyományosnak tekintett ún. küldeményforgalmi (levél-, és csomagszállítás, hírlapterjesztés, árukereskedelem) szolgáltatásokat, és pénzintézetek részére végzett ügynöki tevékenységet (bankszámlára történő be- és kifizetések, megtakarítás közvetítés, nemzetközi pénzforgalom) végez. A részvénytársaság tevékenységét törvény szabályozza, felügyeletét a pénzügyminiszter látja el. A Magyar Posta 100%-os tulajdonában levő - és az összefonódásban közvetett résztvevő - JNT vállalkozás ingatlanforgalmazással, a postai tulajdonban, illetve kezelésében levő ingatlanok hasznosításával foglalkozik.

 • 7)

  Az összefonódás közvetett résztvevőit a Magyar Posta által irányított társaságok alkotják:

  • -

   Hírép Kft.

  • -

   Postaautó Duna Rt.

  • -

   Postaautó Tisza Rt.

  • -

   Postabank Rt.

  • -

   Posta Logért Rt.

  • -

   Posta Vámsped Rt.

  • -

   Postás Sport Kft.

  • -

   Sas Ingatlanforgalmazó Kft.

  • -

   Tetra Rt.

  • -

   Verseny Ingatlanforgalmazó Kft.

A Magyar Posta által közvetetten irányított vállalkozások:

  • -

   Argenta Car Kft.

  • -

   Argenta Car Risk Kft.

  • -

   Argenta Office Kft.

  • -

   Argenta Real Kft.

  • -

   Diákhitel Központ Rt.

  • -

   Idegenforgalom 2000 Kft.

  • -

   Indi-Car Kft.

  • -

   Laguna Kft.

  • -

   P & B Média Rt.

  • -

   P K Bank Rt.

  • -

   PB Ingatlanfenntartó Kft.

  • -

   PB RISK Kft.

  • -

   PB Workout Kft.

  • -

   Postabank Értékpapír Rt.

  • -

   Postabank Invest Rt.

  • -

   Postabank-Leasing Rt.

  • -

   Postabank-Rent Kft.

  • -

   Press 2000 Kft.

  • -

   Profit Invest Holding Rt.

  • -

   Stratinvest Rt.

  • -

   Szabadság-hegy Kft.

  • -

   Talon Kft.

  • -

   Teszt Magazin Kft.

  • -

   Trust Befektetési Alapkezelő Rt.

A Lenau-Reisen

 • 8)

  Az összefonódás közvetlen, irányítás alá kerülő résztvevője. A pécsi székhelyű, magánszemély tulajdonában álló, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság bel- és külföldi célállomású utazásszervezéssel, konferencia-szervezéssel, menetjegy-árusítással, szállásközvetítéssel, továbbá repülőjegy-értékesítéssel foglalkozik.

 • 9)

  A kérelmezők a Magyar Posta már kiépített és működő hálózatának (mintegy 3200 postahivatal) bekapcsolását tervezik a Lenau-Reisen utazási iroda szolgáltatásainak terjesztésére, értékesítésére. A kérelmezők szerint, az összefonódás kedvező hatást gyakorolhat - többek között - a falusi turizmus fejlődésére.

  Az érintett piacok

 • 10)

  Az összefonódás résztvevői Magyarországon bejegyzett és működő vállalkozások - az érintett földrajzi piac a Magyar Köztársaság területe. A közvetlenül érintett árupiac az utazási szolgáltatások piaca, amely magában foglalja a bel- és külföldi utazásszervezés, konferencia-szervezés, és repülőjegy-értékesítés részpiacait.

 • 11)

  Az utazási szolgáltatások piaca sokszereplős, a bejegyzett utazási vállalkozások száma meghaladja az ezret. A szóban forgó utazási vállalkozások - a vállalati nagyság vagy üzemméret, az alkalmazott létszám, és az árbevétel mutatói alapján a mikro- és a kis- és középvállalkozások kategóriájába sorolhatók. A számos piaci szereplő, a vállalkozások viszonylag kis mérete, a specializáción alapuló nagymérvű piaci szegmentáció következtében élénk árverseny jellemzi az utazási szolgáltatások piacát. A jelen összefonódás közvetlen résztvevőjének - Lenau-Reisen - piaci részesedése hozzávetőleg 1%-os.

 • 12)

  Az utazási vállalkozások tevékenységét - és ezáltal a szolgáltatások piacát - a 213/1996. és a 214/1996 (XII. 23.) Korm. sz. rendeletek szabályozzák. A szóban forgó kormányrendeletek meghatározzák a vállalkozás nyilvántartásba vételét, rögzítik a tevékenység folytatásához nélkülözhetetlen személyi és technikai feltételeket, és az utazásszervezők elszámolási és szerződéses felelősségét. Az idézett jogszabályok szerint, az utazási vállalkozásnak az árbevételhez viszonyított és azzal arányos vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie a tevékenység folytatásához. A vagyoni biztosíték célja az utasok kárenyhítése, illetve kártalanítása a vállalkozás csődje esetén, a piaci működést és hatást tekintve ugyanakkor, a piaci belépés gazdasági és technikai korlátját, minimum-követelményét képezi. Összességében, az érintett piacra történő belépés korlátja - az idézett rendeletekben meghatározott minimum-követelmények, és a piacra lépés egyéb költségei - a közepesnél alacsonyabbnak tekinthető.

IV.

Az engedélyezés

 • 13)

  A Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Tpvt. 67.§ (2) bekezdése alapján indított eljárásban az eljáró versenytanács engedélyezheti a vállalkozások összefonódását. A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon vagy piacokon.

 • 14)

  A hatáselemzés során a GVH kikérte az illetékes hatóságok és érdekvédelmi szervezetek véleményét az összefonódásról. A Gazdasági Minisztérium Turisztikai Igazgatási Főosztálya és a Magyar Utazási Irodák Szövetsége megítélése szerint a postai infrastruktúra igénybevételével folytatott tevékenység korlátozhatja a gazdasági versenyt és a gazdasági erőfölény kialakulásához vezethet. Kifejtették azt is, hogy a névválasztás a Postával való kapcsolatra, kötődésre utal, amely téves következtetések levonásához vezethet a fogyasztók körében (a Posta, mint a 12) pontban hivatkozott minimum-követelményeket jelentősen felülmúló tőkeerős kezes), noha a valóságban a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó rendelkezések érvényesülnek. A Pénzügyminisztérium a "keresztfinanszírozás" veszélyeire hívta fel a GVH vizsgálójának a figyelmét.

 • 15)

  A Versenytanács ehelyütt szükségesnek tartja felhívni a figyelmet az összefonódás által gyakorolt közvetett, visszacsatoló hatásra, amely a postai szolgáltatások piacának kínálati oldalát érintheti: az összefonódással létrejövő vállalkozás tevékenysége, annak jogszabályból fakadó követelményei, a műszaki-technikai feltételek megteremtése, illetve kiépítése áttételesen érinti az államilag szabályozott postai szolgáltatások piacát is.

 • 16)

  Az azonos tevékenységet folytató irányításszerző és az irányítás alá kerülő vállalkozások esetében a Versenytanács az összefonódás un. horizontális hatását vizsgálja. Ha ugyanis az ugyanazon a piacon tevékenykedő, összefonódó vállalkozások egymással horizontális kapcsolatban vannak, akkor az összefonódással csökken a piaci szereplők száma, és a gazdasági verseny intenzitása csökken. Az egymással vertikális (vevő-eladó) viszonyban álló vállalkozások üzleti kapcsolatában az összefonódás következtében létrejövő változásnak is lehetnek káros hatásai a gazdasági versenyre.

 • 17)

  Az összefonódás résztvevői különböző piacokon tevékenykednek. Üzleti tevékenységeik között nincs horizontális átfedés. Következésképpen, nincs olyan érintett piac, amelyiken az összefonódás következtében a versenytársak száma csökkenne, azaz a piaci koncentráció növekedne. Továbbá, az összefonódással érintett vállalkozások között nincs vertikális kapcsolat. Következésképpen, a kérelem szerinti összefonódásnak a jelenben sem horizontális, sem vertikális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros hatásai a gazdasági versenyre.

 • 18)

  A Versenytanács, figyelemmel a Lenau-Reisen alacsony piaci részesedésére, és különösen a piaci belépés közepesnél alacsonyabb korlátjára, továbbá, a Magyar Posta üzletpolitikájában bekövetkezett változásra, és a szolgáltatás- és hálózatfejlesztés magas tőkeigényére, nem minősíti komoly versenyaggálynak a gazdasági erőfölény jövőbeli kialakulásának lehetőségét, szemben a hatóságok és az érdekvédelmi szervek 14) pontban leírt véleményével. Továbbá, a vizsgálat nem tárt fel más jellegű, versenyaggályra okot adó körülményt sem. Következésképpen, a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés szerinti vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján engedélyezte.

 • 19)

  A Versenytanács osztotta a vizsgálói indítványt abban a tekintetben is, hogy a jelen ügyben alkalmazható a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontja, amely szerint a versenytanácsi határozatot a kérelem beérkezésétől, illetve a hiányok pótlásától számított 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 20)

  A Tpvt. 28. § (2) bekezdése szerint az engedély iránti kérelmet a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A kérelmezők 2002. február 28-án írták alá az üzletrész-átruházási szerződést, a GVH engedélye iránti kérelmet azonban először 2002. április 25-én, a Tpvt. 24.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta után 26 (huszonhat) nappal később nyújtották be. A Versenytanács - tekintettel a Tpvt. 79.§-ára - az összes körülmény figyelembevétele mellett, a kérelemre kötelezett (Tpvt. 28.§) Magyar Postával szemben a rendelkező részben meghatározott bírság kiszabását találta indokoltnak. A kiszabható bírság felső határánál alacsonyabban meghúzott bírságösszeg meghatározásakor a Versenytanács figyelembe vette, hogy a kérelmezők viszonylag kis késéssel ugyan, de önszántukból, a GVH hivatalból indítandó eljárását megelőzően, benyújtották az engedélyezés iránti kérelmet.

V.

Eljárási kérdések

 • 21)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdés ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 22)

  Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 23)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83.§ (1) - (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2002. augusztus 30.