Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/063-054/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. R. S. jogi igazgató által képviselt Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárás kapcsán lefolytatott utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. nem teljesítette a Vj-63-035/2010. számú végzésben előírt kötelezettségeket.

Az eljáró versenytanács a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.-t 1.000.000,- Ft (egymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végrehajtást.

A jelen végzés ellen a közlésétől számított öt munkanapon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Törvényszékhez címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.