Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/098-45/2010.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. V. G. ügyvéd (Varga Ügyvédi Iroda) által képviselt Kaqun Hungária Kft. (Budapest) és az ugyancsak dr. V. G. ügyvéd által képviselt Kaqun Sport Kft. (Budapest) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Kaqun Hungária Kft. és a Kaqun Sport Kft.

  • a KAQUN víz, illetőleg a KAQUN Sport víz elnevezésű termékek kapcsán tett azon kijelentései, melyek szerint "a Kaqun víz mellékhatások nélkül jelentősen megemeli szervezetünk NK-sejtjeinek számát, így a vírussal, baktériummal fertőzött, illetve tumorossá vált sejtek elpusztításához több NK-sejt áll a szervezet rendelkezésére. Vélhetően fokozza a sejtes immunválaszt, valamint a fehérvérsejtek ölőképességének fokozódását eredményezi", illetve "a KAQUN Sport víz" segít a betegségek távoltartásában" gyógyhatás-állításnak tekintendők, így kereskedelmi kommunikációban való szerepeltetésük az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 10. §-ának (3) bekezdésébe ütközik, és ekként a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül,

  • a KAQUN víz és KAQUN sport víz elnevezésű termékkel kapcsolatban az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelettel [1] (a továbbiakban: 1924/2006/EK rendelet) ellentétes módon tettek közzé egészségre ható állításokat a szervezet méregtelenítésével és az immunrendszer erősítésével összefüggésben, mely magatartás beleütközik az Éltv. 10. §-ának (2) bekezdés b) pontjába és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 4.000.000 Ft (Négymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi a Kaqun Hungária Kft.-t és 1.000.000 Ft (Egymillió forint) bírság megfizetésére kötelezi a Kaqun Sport Kft.-t. A bírságösszegeket a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kell megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


  • :: j1

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 20-i 1924/2006/EK RENDELETE (az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról)