Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/005-073/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Móró István ügyvezető által képviselt CREDITSWISS Pénzügyi Szolgáltató Kft. (Budapest) és a Kiss Ilona ügyvezető által képviselt KALOMUNA CREDIT 2010 Pénzügyi Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyában folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a CREDITSWISS Pénzügyi Szolgáltató Kft. és a KALOMUNA CREDIT 2010 Kft. 2010. november 25. és 2011. április 14. között a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos, nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaival fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, megsértve ezáltal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. §-ának (1) bekezdésében írt tilalmat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdésének a), bd), bg), bh) és c) pontjaiban foglaltakra.

A Versenytanács a CREDITSWISS Pénzügyi Szolgáltató Kft. és a KALOMUNA CREDIT 2010 Pénzügyi Szolgáltató Kft. számára megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével.

A Versenytanács kötelezi a CREDITSWISS Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t 5.000.000,- Ft (ötmillió forint) és a KALOMUNA CREDIT 2010 Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t 77.600,- Ft (hetvenhétezer-hatszáz forint) összegű bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.