Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/54/2013.

Iktatószám: Vj/54-181/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. V. Zs. ügyvéd (Telek & Vasenszki Ügyvédi Iroda, 1024 Budapest, Pengő u. 3. fsz. 1.) által képviselt Rubachem International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 132. B. ép.) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztő reklám tilalmánakfeltételezett megsértése miatt indult és az üzletfelek választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazásának vizsgálatára kiterjesztett versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Rubachem International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 2012. február 6-tól kezdődő időszakban az üzletfelek választási szabadságát indokolatlanul korlátozó, az ajánlat, illetve az áru valós megítélését jelentősen megnehezítő üzleti módszert alkalmazott.

Az eljáró versenytanács a Rubachem International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t kötelezi 2.000.000 Ft (azaz Kettőmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára köteles megfizetni, akként, hogy az első 500.000 Ft-os részletet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a további 500.000 Ft-os részleteket 2014. második, harmadik és negyedik negyedév utolsó napján köteles megfizetni. Bármelyik részlet határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a teljes hátralékos összeg esedékessé válik.

Az eljáró versenytanács a Rubachem International Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t kötelezi továbbá az eljárásban a tanúk meghallgatásával összefüggésben felmerült, összesen 79.905 Ft (azaz hetvenkilencezer-kilencszázöt forint) eljárási költség megfizetésére, melyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számlájára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.