Nyomtatható verzió PDF formátumban

KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/33/2021.
Iktatószám: VJ/33-32/2021.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (KIRD: 18098073, 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) és a dr. G. P. jogtanácsos által képviselt Yettel Magyarország Zrt. (KRID: 11107792, 2045 Törökbálint, Pannon út 1.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának tárgyában folytatott VJ/13/2018. számú versenyfelügyeleti eljárásban született határozat részleges hatályon kívül helyezése folytán indult megismételt eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács a Yettel Magyarország Zrt.-t kötelezi 125.000.000 Ft (azaz Százhúszonötmillió Forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú[1] Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását

A fentieken túl az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat az általa vállalt alábbi kötelezettségek teljesítésére, és azok igazolására:

Az eljárás alá vont vállalja, hogy a Telenor Blue kampánya keretében és annak időszakában (2016. október 6. és 2017. október 22. között) készülékvásárlással hűségidős előfizetői szerződést kötött azon előfizetői számára, akik jelenleg is az ügyfelei, (tehát legalább egy számlás előfizetésük van, vagy prepaid kártyával rendelkeznek az eljárás alá vontnál, összesen 175.717 fogyasztó) bruttó 7.500 Ft (azaz hétezerötszáz forint) számlajóváírást vagy feltöltőkártya juttatást teljesít, így összesen bruttó 1.317.877.500,- Ft (azaz egymilliárd háromszáztizemhétmillió-ötszáz Forint) jóvátételt vállal teljesíteni. Ezt az összeget az eljárás alá vont garantált összegként vállalja teljesíteni, így amennyiben a jóvátételnek (számlajóváírás vagy feltöltőkártyás feltöltés) a fogyasztók részére juttatott fogyasztói összértéke a jóvátétel eredményeként bármely okból nem éri el a bruttó 1.317.877.500,- Ft-ot (azaz egymilliárd háromszáztizemhétmillió-ötszáz Forint) akkor az eljárás alá vont vállalja, hogy a maradványértéket („kompenzáció-maradványérték”) versenyfelügyeleti bírságként befizeti a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára.

A számlajóváírást az eljárás alá vont olyan módon vállalja teljesíteni, hogy a számlás ügyfelek által az igénybe vett telekommunikációs szolgáltatás ellenértékeként az eljárás alá vont részére, számla alapján fizetendő előfizetői tarifacsomag havidíjat megfelelően csökkenti. Az eljárás alá vont vállalja, hogy e metódusnak megfelelően a számlajóváírások teljesítését a jóvátétel elfogadásáról szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül megkezdi. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a fenti jóvátételt (számlajóváírás, illetve feltöltőkártyás feltöltés) az előfizetéssel rendelkező ügyfelei részére az azt esetlegesen elfogadó határozat kézhezvételétől számított 6 hónapon belül, míg a feltöltőkártyás ügyfelei részére 2 hónapon belül teljesíti.

Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jóvátétel elfogadásáról szóló határozat kézhezvételét követő 30 napon belül email-ben vagy SMS-ben értesíti az érintett ügyfeleket a jóvátételről, egyúttal jelezve, hogy az intézkedésre a jelen eljárásban elfogadott jóvátétel eredményeként a Gazdasági Versenyhivatal ügyzáró határozata alapján köteles.

Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jóvátételt elfogadó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül visszavonja a Kúria Jpe.I.60.019/2021/18. számú határozatával szemben 2022. április 13-án előterjesztett alkotmányjogi panaszát.

Az eljárás alá vont vállalja, hogy a jóvátételt elfogadó határozat kézhezvételét követő 8 hónapon belül a jóvátétel megvalósulásáról és az alkotmányjogi panasz visszavonásáról részletes jelentést készít, amelyet megküld ezen határidőn belül a Gazdasági Versenyhivatal részére. Ugyanezen határidőn belül vállalja az eljárás alá vont a jóvátételi összeg teljesítésének igazolását, illetőleg az abból fennmaradó „kompenzáció-maradványérték” meghatározását. Az eljárás alá vont az elkészült jelentésén független könyvvizsgáló bevonásával, megállapodás szerinti vizsgálatot folytattat le, a jelentést és a könyvvizsgáló ténymegállapításait ugyanezen határidőig benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére. A jelentés és az azon lefolytatott könyvvizsgálói ténymegállapítás alapján vállalja, hogy ugyanezen a jóvátételt elfogadó határozat kézhezvételét követő 8 hónapon belül az esetlegesen fennmaradt kompenzációs maradványértéket befizeti a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú Versenyfelügyeleti Bírságszámlája javára.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar