Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
KRID: 213396918
Levélcím: 1534 Budapest Pf.: 958.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/51/2021.
Iktatószám: VJ/51-95/2021.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Víziváros Office Center, 3. emelet; KRID: 18113901) által képviselt Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. (9400 Sopron, Vándor S. út 1.) és az ugyancsak a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda által képviselt Woda Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1144 Budapest, Csertő u. 18-20. II. em. 68.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7/B. § (1) bekezdésben foglaltak feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – az eljárás alá vontak kérelmére megtartott tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások megsértették a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7/B. § (1) bekezdését, azáltal, hogy a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. és a Woda Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. között a 2021. és 2022. évben létrejött együttműködés, üzleti kapcsolat Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. által alkalmazott, kialakított feltételei arra ösztönözték a Woda Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t, hogy sörbeszerzéseinek 80%-ot meghaladó hányadát a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. termékeiből valósítsa meg.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását.

Az eljáró versenytanács a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt.-vel szemben 15.000.000 Ft, azaz Tizenötmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, továbbá a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül olyan megfelelési program kialakítására kötelezi, amely biztosítja, hogy a Horeca egységekkel folytatott együttműködése során nem kerülnek alkalmazásra olyan üzleti feltételek – sem közvetlenül, sem közvetve, a nagykereskedelmi partnereken keresztül érvényesítve – amelyek önmagukban vagy együttes hatásukként arra ösztönzik a vendéglátó üzleteket, hogy beszerzésük 80%-ot meghaladó részét a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. termékeiből elégítsék ki. A megfelelési programnak részletesen tartalmaznia kell mind a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., mind a Horeca egység ennek megvalósításához szükséges feladatait, intézkedéseit, s megvalósítását a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül köteles igazolni a GVH számára.

Az eljáró versenytanács a Woda Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t figyelmeztetésben részesíti, egyúttal kötelezettségként írja elő számára, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül alakítson ki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7/B. §-ának való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, s azt a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül igazolja a GVH számára.

A versenyfelügyeleti bírságot az eljárás alá vont a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni, befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát, a befizetés jogcímét (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.