Nyomtatható változat PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8865
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/22/2022.
Iktatószám: VJ/22-67/2022.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bensons Europe s.r.o. (Szlovákia, 943 01 Štúrovo, Hlavná 22.; kézbesítési meghatalmazott: V. Zs. M.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Bensons Europe s.r.o. eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: eljárás alá vont vállalkozás vagy Társaság) tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított azáltal, hogy a www.elfbarvape.hu weboldalon magyarországi fogyasztók számára 2021 októberétől a VJ/22-9/2022. számú végzéssel elrendelt ideiglenes intézkedés végrehajtásáig, azaz 2022. szeptember 19-éig 

  •    az ízesített elektronikus cigarettákra, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszközökre vonatkozó magyarországi forgalmazási tilalom ellenére, valamint 
     
  • az érintett termékkategóriákra vonatkozó magyarországi távértékesítési tilalom ellenére

 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi törvény XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) melléklete 9. pontját megvalósítva azt a hamis benyomást keltette, hogy jogszerűen forgalmazott elektronikus cigarettákat, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszközöket, megsértve ezzel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács 38 690 000 Ft (azaz harmincnyolcmillió-hatszázkilencvenezer forint) bírságot szab ki a fenti magatartás miatt az eljárás alá vonttal szemben.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1]  Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2]  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont által 2020 májusa és 2021 szeptembere között tanúsított magatartása vonatkozásban az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[3]  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

* * *

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.