Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest  Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/26/2022.
Iktatószám: VJ/26-118/2022.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6., eljáró ügyvéd: dr. H.B.Z.) által képviselt EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyrt. (7360 Pécs, Koksz utca 127.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyrt.-t az általa tett alábbi kötelezettségvállalás teljesítésére:

1. Az EU-SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Nyrt. vállalja, hogy az előzetes álláspontban megjelenő versenyjogi elvárásokat a jövőbeli gyakorlatába teljes körűen átültető és ezáltal az esetleges jogsértések megelőzését biztosító belső eljárásrendet alakít ki.

2. Az eljárás alá vont vállalja, hogy valamennyi, a versenyfelügyeleti eljárással érintett pályázat keretében napelemrendszerhez jutott / jutó azon ügyfele (ideértve a még teljesítésre kerülő függő projektek ügyfeleit is) számára, amelyek a pályázatuk benyújtásakor eredetileg az EU-SOLAR mint kivitelező közreműködésével kezdték meg a projektjüket, három évig ingyenesen nyújtja a „Távfelügyelet” megnevezésű napelemszervizelési és -karbantartási szolgáltatáscsomagját.

3. E szervizelési és karbantartási csomag a háztartási méretű kiserőmű folyamatos üzemállapot felügyeletét, a Growatt rendszer távfelügyelettel történő javítását; 5%-os kedvezményes munkadíjat bármilyen nem garanciális eredetű meghibásodás miatt szükséges javítás esetén; valamint a rendszer egész évi működését, energiatermelését a Földrajzi Fotovoltaikus Információs Rendszer (PVGIS) alapján kiértékelő "termelés monitoring" tevékenységet, továbbá minden év végén, adott esetben az üzemhatékonyság javításával, optimalizálásával kapcsolatos teendőkre, lehetőségekre vonatkozó javaslatokat is tartalmazó "termelés monitoring riport" készítését és az ügyfél rendelkezésére bocsátását foglalja magában.

4. A felajánlott szolgáltatáscsomag magában foglalja továbbá a kommunikációs eszközt érintő hiba elhárítását a szolgáltatás teljes tartama alatt (beleértve a kapcsolódó kiszállást, helyszíni beállítást és konfigurálást is). Azaz a felajánlott kötelezettségvállalással érintett ügyfélkör számára az eljárás alá vont e körben azt is vállalja, hogy részükre nem csupán a beüzemeléskor, első alkalommal történő helyszíni beállítást és konfigurálást, hanem bármilyen esetleges későbbi, a kommunikációs eszközt érintő hiba elhárításával kapcsolatos munkálatot (beleértve a kapcsolódó kiszállást, beállítást és konfigurálást is) díjmentesen elvégzi, bármilyen költség felszámítása nélkül.

5. Az eljárás alá vont a kötelezettségek bevezetésének határidejével kapcsolatban vállalja, hogy

  1. a belső eljárásrendet a kötelezettségvállalást elfogadó döntéstől számított hatvan (60) napon belül kialakítja,
  2. az ingyenes szervizelési- és karbantartási szolgáltatásról az eljárás alá vont a kötelezettségvállalást elfogadó döntéstől számított tizenöt (15) napon belül kiértesíti az érintett ügyfeleket, és a szolgáltatást

i. a már megvalósult projektek esetében a kötelezettségvállalást elfogadó döntéstől számított három éves időtartamig,

ii. a később lezáruló projektek esetében pedig a napelemrendszer használatbavételétől számított három éves időtartamig nyújtja.

6. Az eljárás alá vont vállalja, hogy a belső eljárásrend kialakítását, illetve bevezetését az elkészült szabályzat csatolásával, a kötelezettségvállalást elfogadó döntéstől számított hatvan (60) napon belül igazolja.

7. Az ingyenes szervizelési- és karbantartási szolgáltatás esetében vállalja, hogy

  1. az ügyfelek e kedvezményről történő, tizenöt (15) napos határidőben való kiértesítésének megtörténtét az előbbi határidő leteltét követő további tizenöt (15) napon belül (tehát a kötelezettségvállalást elfogadó döntéstől számított harminc [30] napon belül), egy összesített ügyfélkimutatás, valamint a kiértesítő e-mailek közül 15 darab, véletlenszerűen kiválasztott e-mail másolatának csatolásával; míg
  2. a szolgáltatásnyújtás végzését évente, az adott tárgyévet (naptári évet) követő január 31-ig egy összesített ügyfélkimutatás, valamint az éves "termelés monitoring riportok" kiküldését igazoló e-mailek közül 15 darab, véletlenszerűen kiválasztott e-mail másolatának csatolásával igazolja, azzal, hogy mindkét esetkörben valamennyi kiértesítő e-mailt megőrzi, az esetleges utólagos ellenőrizhetőségre tekintettel.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar