Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/46/2022.
Iktatószám: VJ/46-64/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.), a Dr. G. T. Ügyvédi Iroda és a Károlyi-Szabó Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt Vodafone Magyarország Zrt. (1112 Budapest, Boldizsár utca 2.) eljárás alá vont vállalkozással szemben jogellenes összehasonlító reklám tilalmának és fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalás tartását követően – meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. 2022. augusztus 1. és 2022. november 30. között jogellenes összehasonlító reklámot tett közzé, megsértve ezáltal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 10. § b) pontját, amikor saját hálózatát a hang- és adatszolgáltatások megbízhatósága szempontjából az ország vezető mobilhálózataként jellemezte, mivel az összehasonlítás módszerének tárgyilagossága nem volt biztosított. 

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy az „ország vezető mobilhálózata a hang- és adatszolgáltatások megbízhatósága terén” állítás – annak igazoltsága hiányában – nem tekinthető valósnak, és alkalmas a fogyasztó ügyleti döntésének befolyásolására, ezért a Vodafone Magyarország Zrt. 2022. augusztus 1. és 2022. november 30. között folytatott kommunikációjával a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény – 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával – 3. § (1) bekezdésébe ütköző magatartást is tanúsított.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések miatt kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást 47.236.000 Ft (azaz negyvenhétmillió-kettőszázharminhatezer forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, melyet a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A bírság befizetésekor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az esetleges késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.