Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím:
1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon:
(06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám:
Vj/101/2014.
Iktatószám:
Vj/101-55/2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Durdev Zorán ügyvezető (XS 24000 Szabadka, Mihalja Servoa u. 52.), kézbesítési megbízott: Cs. F. Gy. által képviselt PEMF Elektronik Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2.) ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a PEMF Elektronik Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor az Elixor Divine pulzáló mágnesterápiás készülék vonatkozásában

  • 2014. szeptember 9. és 2014. december 18. között forgalmazhatónak állította be azt,

  • 2013. november 15. és 2014. december 18. között nem bizonyított, így jogi értelemben valótlan gyógyhatás állításokat tett közzé,

  • egészségre gyakorolt kedvező hatásával kapcsolatosan 2013. november 15. és 2014. december 18. között megtévesztő állításokat tett közzé.

Az eljáró versenytanács ezen gyakorlat miatt 19.532.490,- Ft (azaz tizenkilencmillió-ötszázharminckétezer-négyszázkilencven forint) bírság megfizetésére kötelezi a PEMF Elektronik Kft.-t, amely összeget a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a vállalkozás.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

 végzést.

Az eljáró versenytanács a használati útmutatóban foglaltakon túlterjeszkedő állítások a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvényt is sértő volta tekintetében a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.