Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/42/2014.
Iktatószám:
Vj/42-102/2014.

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Zsebedics Béla végelszámoló által képviselt GlobalPencil Kereskedelmi Kft. v.a. (1051 Budapest, József nádor tér 9., I. em. 6.) eljárás alá vont vállalkozással szemben üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a GlobalPencil Kft. 2013. november 7. óta az ingyenes/próba iroda- és tisztítószer csomaggal kapcsolatos, különösen az áru valós megítélését jelentősen megnehezítő értékesítési gyakorlatával az üzletfél választási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszert alkalmazott.

  1. Az I. pontban felsorolt jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 242.500,- Ft (azaz kettőszáznegyvenkettőezer-ötszáz forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.