Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/113/2015.
Iktatószám:
Vj/113-208/2015.

 

Nyilvános változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. G. A. Ügyvédi Iroda által képviselt Timeshare Market INC Kft. „felszámolás alatt” (1141 Budapest, Komócsy utca 5-7.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson tartása nélkül – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Timeshare Market INC Kft. „f.a.” 2013. december 7-től a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott,

  • amikor olyan tájékoztatást adott a meglévő üdülési jogukat értékesíteni szándékozó fogyasztóknak, hogy a Timeshare Market INC Kft. üdülési jogok másodlagos értékesítésével foglalkozik, miközben erre irányuló törekvést az eljárás során nem igazolt;

  • amikor az üdülési jogok piaci értékére, eladhatóságára, a megbízási szerződések várható eredményességére vonatkozóan megtévesztő állításokat tett közzé;

  • a fogyasztó által befizetett összege kreditrendszerben történő levásárolhatósága, valamint a sikertelen értékesítés esetén történő pénzvisszatérítés mint speciális díjkedvezmény tekintetében megtévesztő állításokat tett közzé.

  1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a Timeshare Market INC Kft. „f.a.”-t 35.144.400,- Ft (azaz harmincötmillió-egyszáznegyvennégyezer-négyszáz forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

  1. Az eljáró versenytanács egyúttal kötelezi a Timeshare Market INC Kft. „f.a.”-t 51.246,- Ft (azaz ötvenegyezer-kettőszáznegyvenhat forint) – a tanúk meghallgatásával összefüggésben megállapított – eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 eljárási költségbevételi számlájára köteles az eljárás alá vont vállalkozás megfizetni.

 

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

***

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az egyéb vizsgált magatartások tekintetében az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.