Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/016/2015.
Iktatószám:
Vj/016-44/2015.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a MAYER Ügyvédi Iroda (1141 Budapest, Gödöllői u. 101.) által képviselt Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2151 Fót, Fehérkő u. 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta a következő

 határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2014. május 15-től egyes kommunikációs eszközein (honlapján, szórólapjain, direkt marketing levelével és nyomtatott sajtóhirdetésekben) megtévesztette a fogyasztókat azon állításokkal, hogy

  • az eljárás alá vont a legnagyobb használtautó kereskedő Közép-Kelet Európában,

  • az eljárás alá vont Magyarország legnagyobb használtautó kereskedése,

  • ahol az érdeklődő egy helyen a legtöbb autó közül választhat,

  • indokolás nélkül, illetve kérdések nélkül 7 napos cserejogot biztosít a használtautókra.

A jogsértés megállapításán túlmenően az eljáró versenytanács a fenti magatartás folytatását megtiltja a jelen határozat átvételét követő 30. naptól, illetve arra kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a határozat átvételét követő 60 napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy miként módosította kereskedelmi gyakorlatát.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 15.000.000 Ft (azaz tizenötmillió forint) bírságot szab ki az Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

 Az eljáró versenytanács a 450, illetve 500 autót magában foglaló árukészlettel kapcsolatos állítások körében a versenyfelügyeleti eljárás megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

 INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.