Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/112/2016.
Iktatószám:
Vj/112-67/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. B.) által képviselt Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 167., korábbi megnevezése: RR Beauty Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) és a dr. Varga-Puskás Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. V. P.) által képviselt Avanzo-Trade Kft. (1162 Budapest, Istráng u. 79. B. ép.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően meghozta – az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi az Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t és az Avanzo-Trade Kft.-t az általuk tett következő vállalások teljesítésére.

I. Az Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vállalásai 

 1. Az Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Alakreform Kft.) vállalja, hogy (a jövőbeli, illetve a korábbi bejegyzések esetén a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül) egyértelműen és hangsúlyosan megkülönbözteti a www.facebook.com/rubintreka és a www.instagram.com/rekarubint elérésű felületen megjelenített reklámokat és egyéb szponzorált/támogatott/fizetett tartalmakat minden más, nem fizetett, illetve egyéb közvetlen gazdasági érdekeltségtől mentes tartalmaktól (ideértve azokat a megjelenéseket is, amelyek kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek és az Alakreform Kft. vagy tulajdonosai/vezetői gazdasági érdekkörébe tartoznak). A megkülönböztető jelölés alapelvei, hogy az

 • az együttműködés jellegétől és formájától függően a „reklám”, a „hirdetés”, a „… támogatásával”, illetve a „szponzorált tartalom” szöveg alkalmazása,

 • használata a reklámszpottal, illetve az egyéb képes vagy ábrás reklámmal egyidejűleg, azzal párhuzamosan, szöveges reklám üzenet esetében pedig közvetlenül a szöveg előtt vagy – amennyiben az valamely technológiai okból nem lehetséges – után, azzal azonos méretben történik, úgy, hogy arra mindenesetben még a továbbkattintási lehetőségek előtt kerül sor, illetve a fogyasztók számára – keresés és egyéb fogyasztói aktivitás nélkül – a felületen egyértelműen szembetűnik,

 • tartalmazza a reklámozó vagy a reklámozott termék, szolgáltatás, márkajelzés megnevezését, amennyiben a kereskedelmi gyakorlat tartalma alapján a megrendelő személye nem válik egyértelműen felismerhetővé.

 1. Az Alakreform Kft. vállalja a www.facebook.com/rubintreka elérésű közösségi oldal impresszumában, illetve a www.instagram.com/rekarubint oldal adatlapján az arról való folyamatos tájékoztatást, hogy az oldal reklámokat és egyéb szponzorált/támogatott/fizetett tartalmakat is tartalmazhat, pl. a következő módon: „Az oldalon megjelenített tartalom esetenként szponzorált tartalmakat is magában foglal meghatározott áru értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, ellenszolgáltatás fejében a Facebook szabályzataival, a magyar és európai uniós jogszabályokkal összhangban.”

 1. Az Alakreform Kft. vállalja, hogy amennyiben a jövőben bármely további online felületen reklámozási szolgáltatást végezne, ezeken a felületeken is a vonatkozó jogszabályok és iránymutatások rendelkezéseinek a teljeskörű betartásával, valamint az előző bekezdések szerinti vállalásoknak megfelelően jár el (impresszum/adatlap, reklámok szövegszerű jelölése és amennyiben lehetséges vagy szükséges, hashtag-gel a cégnév feltüntetése).

 1. Az Alakreform Kft. vállalja, hogy amennyiben a jövőben a www.facebook.com/rubintreka vagy a www.instagram.com/rekarubint profiloldallal kapcsolatos tevékenységeket és érdekeltségeket, illetve bármely további online felületen végzendő jövőbeli reklámozási szolgáltatást más vállalkozásnak átadja, a fenti feltételeket a szerződéseiben is rögzíti.

 1. Az Alakreform Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az Avanzo-Trade Kft.-vel és minden más partnerével fennálló (kommunikációs együttműködésre vonatkozó) hasonló szerződését a fenti elveknek megfelelően módosítja, illetve az új együttműködések esetén további partnereivel kötendő szerződésekbe a következő feltételt beépíti:

„Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti tartalmakat Közzétevő a reklámjelleg felismerhető feltüntetésével és környezetétől elkülönítve teszi közzé,        melynek elmaradása esetén Megrendelő köteles felhívni Közzétevő figyelmét a hiány pótlására, és a hiányt Közzétevő köteles pótolni.”

 1. Az Alakreform Kft. vállalja, hogy a www.facebook.com/rubintreka és a www.instagram.com/rekarubint elérésű felületen a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül olyan posztot (tájékoztató anyagot) tesz közzé, majd azt négy alkalommal hetente egyszer megismétli, melyben arról informálja a fogyasztókat objektíven és közérthetően, hogy a The Body Shop termékei, szolgáltatásai, márkaneve 2015. február 1-től kezdődően együttműködési megállapodás alapján kerültek népszerűsítésre, amelyért a The Body Shop ellenszolgáltatást nyújtott. Az Alakreform Kft. a posztot a közösségi oldalak stílusába illeszkedően, a szöveges tartalmat egy virágcsokor-átadást ábrázoló fotó kíséretében teszi közzé.

Az Alakreform Kft. vállalja, hogy ugyanezen posztban linket helyez el az Avanzo-Trade Kft. weboldaláról és a saját weboldalának „Partnereink” aloldaláról azzal a tájékoztatással, hogy további szponzorai itt láthatóak.

Az Alakreform Kft. vállalja továbbá, hogy ugyanebben vagy ezen posztot egy napon belül követő másik (szintén még négyszer megjelenő) posztban általános edukációs céllal, a közösségi oldalak stílusába illeszkedő megfogalmazással és szövegezéssel

 • egyrészt felhívja a követők/olvasók figyelmét a profiloldal impresszumában / adatlapon közzétett figyelemfelhívásra, illetve általánosságban arra, hogy a www.facebook.com/rubintreka és a www.instagram.com/rekarubint oldal reklámokat és egyéb szponzorált/támogatott/fizetett tartalmakat is tartalmazhat,

 • másrészt utal arra, hogy
 • a posztra a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárása miatt került sor, azért, hogy az oldal működtetője edukálja a követőit és egyben felhívja a piac többi szereplőjének is a figyelmét az elvárásokra,

 • a Gazdasági Versenyhivatalnak hatáskörébe tartozik a kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó szabályozásra tekintettel azon kommunikációk vizsgálata, ahol egyes magánszemélyek (akár vállalkozások közreműködésével) ellenszolgáltatás vagy egyéb érdekeltség fejében ajánlanak, ismertetnek termékeket, márkákat vagy vállalkozásokat, úgy, hogy az ellenszolgáltatás vagy az egyéb érdekeltség nem derül ki kifejezetten és egyértelműen a kereskedelmi gyakorlatból, hanem független/semleges ajánlásnak, ismertetésnek tűnik,

 • az ellenszolgáltatás és az egyéb (gazdasági) érdekeltség jellege is többféle lehet, ezek esetében is mind egyértelműen kell kommunikálni azt, továbbá

 • az egyes vállalkozások és magánszemélyek is felelősséggel tartozhatnak az általuk és/vagy érdekükben közzétett tartalmak jogszerű voltáért.

 1. Az Alakreform Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő egy éven belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére a fenti [A) – F) pontok szerinti] vállalások teljesítésének hiteles és részletesen dokumentált igazolását. Ennek körében a határozat kézhezvételét követő egy éven belüli időszakra nézve

 • elektronikus eszközön benyújtja a www.facebook.com/rubintreka és a www.instagram.com/rekarubint felületen közzétett reklám/fizetett megjelenések képernyő mentéseit,

 • igazolja a tájékoztató posztok tartalmát és megjelenését, továbbá az impresszum/adatlap tartalmát és folyamatosságát,

 • benyújtja a kommunikációs együttműködési tárgyú szerződéses partnerei jegyzékét és csatolja a vonatkozó szerződéseket (ideértve a módosított és azon esetleges szerződéseket is, amelyek a tevékenység átruházásával kapcsolatosak),

 • minden technikailag lehetséges intézkedést megtesz a teljes körű adatszolgáltatás érdekében.

II. Az Avanzo-Trade Kft. vállalásai 

 1. Az Avanzo-Trade Kft. vállalja, hogy az F) ponti szerinti vállalásban Alakreform Kft.-vel együttműködik.

 1. Az Avanzo-Trade Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül Alakreform Kft.-vel és esetlegesen más kommunikációs partnerekkel (más véleményvezérekkel, közösségi média szereplőkkel) fennálló együttműködését az E) pont szerint elveknek megfelelően módosítja, illetve új (kommunikációs együttműködésre irányuló) szerződéseit is a fenti elveknek megfelelően köti, azaz például egyértelműen kiköti, hogy az általa megrendelt tartalmak csak a reklámjellegnek felismerhető feltüntetésével kerülhetnek közzétételre, továbbá hogy „a Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik többek között amennyiben a Partner a jelen szerződés előző pontjában foglalt kötelezettséget megsérti és annak a The Body Shop felhívása ellenére nem tesz eleget.”.

 1. Az Avanzo-Trade Kft. vállalja, hogy jelen határozat kézhezvételét követő egy éven belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére a fenti [H) – I) pontok szerinti] vállalások teljesítésének hiteles és részletesen dokumentált igazolását. Ennek körében a határozat kézhezvételét követő egy éven belüli időszakra nézve bemutatja az Alakreform Kft.-vel való együttműködésének módosulását igazoló dokumentumo(ka)t, valamint benyújtja a kommunikációs együttműködési tárgyú szerződéses partnerei jegyzékét és csatolja a vonatkozó szerződéseket (ideértve az esetlegesen módosított szerződéseket is).

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.