Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
E-mail: grimm.krisztina@gvh.hu, vt-titkarsag@gvh.hu
Ügyszám: VJ/23/2016.
Iktatószám:
VJ/23-452/2016.

A VJ/23-446/2016. számú határozat VJ/23-451/2016. számú
módosító határozattal egybefoglalt változata

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Sziller Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. C. torony 1. emelet Roosevelt Irodaház; eljáró ügyvéd: Dr. Sz.V.) által képviselt[1] Monus Global Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.), a Sziller Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. C. torony 1. emelet Roosevelt Irodaház; eljáró ügyvéd: Dr. Sz. V.) által képviselt PVO Retails Hungary Kft. „f.a.” (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) és a Sziller Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. C. torony 1. emelet Roosevelt Irodaház; eljáró ügyvéd: Dr. Sz.V.) által képviselt PRO-VALETUDO Egészségügyi Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) eljárás alá vont vállalkozások ellen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy
 • a PRO-VALETUDO Kft. a 2008. szeptember 1. és 2009. február 9., a 2009. április 1. és 2010. október 11., illetve a 2015. október 1. és 2016. július 19. közötti időszakokban,

 • a PVO Retails Hungary Kft. „f.a.” a 2014. május 2. és 2015. augusztus 7. közötti időszakban,

 • a Monus Global Kft. pedig a 2012. szeptember 12. és december 31. közötti, a 2013. január 1. és 2015. január 8. közötti, illetve a 2016. szeptember 9-től 2018. szeptember 12-ig tartó időszakban

megsértették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat

 1. a fogyasztók törvényes jogainak a vállalkozások ajánlatának sajátosságaiként történő megjelenítése révén az Fttv. melléklete 10. pontja szerinti tényállás megvalósításával;

 1. a lakásukon, kórházban, idősotthonokban megkeresett mozgáskorlátozott, illetve végtaghiányos betegekkel szembeni agresszív, az Fttv. 8. § (1) bekezdésében foglalt tényállás szerinti kereskedelmi gyakorlat megvalósításával;

 1. a termékek rendeltetési célra, a fogyasztók szükségletei kielégítésére alkalmassága érdekében a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelő gyakorlat kialakítása, illetve a nem kívánt magatartások felderítésére alkalmas ellenőrzési rendszer kiépítése tekintetében a vizsgált kereskedelmi gyakorlatuk révén az Fttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával.

 1. Az eljáró versenytanács az I. pont szerinti jogsértésekre tekintettel a PRO-VALETUDO Kft. esetében 6.033.800 Ft (azaz hatmillió-harmincháromezernyolcszáz forint), a PVO Retails Hungary Kft. „f.a.” esetében 8.595.000 Ft (azaz nyolcmillió-ötszázkilencvenötezer forint), a Monus Global Kft. esetében pedig 34.408.200 Ft (azaz harmincnégymillió-négyszáznyolcezer-kétszáz forint) bírságot szab ki.

 1. Az eljáró versenytanács az I. pont szerinti jogsértésekre tekintettel előbbieken túlmenően kötelezi az eljárás alá vontakat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő

 1. két hónapon belül alakítsanak ki a versenyjogi megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, amelyet a későbbiekben alkalmaznak és

 • amelyet az érintett tevékenységet az eljárás alá vontak közül mindenkor tanúsító vállalkozás szabályzatban rögzít és a munkavállalóival, vele a tevékenység végzésében együttműködő további személyekkel is megismertet és alkalmazását részükre kötelezővé teszi, valamint amelynek az alkalmazását ellenőrzi, illetve

 • amely révén panaszkezelési és minőségbiztosítási folyamatokat vezetnek be, amelyek garantálják a panaszok hatékony kivizsgálását, a munkatársak, egyéb együttműködő személyek megfelelő felkészítését és képzését, a munkafolyamatok ellenőrzését, a termékek/szolgáltatások folyamatosan megfelelő minőségének biztosítását, és

 • amelyben kitérnek a tevékenység átadása, több vállalkozás egyidejű aktivitása esetén irányadó eljárásrendre is, valamint

 • amelynek mellékleteként kidolgoznak egy kézikönyvet, amely az értékesítőknek az értékesítés során történő tisztességes eljárását biztosítja;

 1. hat hónapon belül igazolják a fentiek teljesítését.

 1. Továbbá az I. pont szerinti jogsértésekre tekintettel az eljáró versenytanács az eljárás alá vontakat egyetemlegesen kötelezi 28.487 Ft, azaz huszonnyolcezer-négyszáznyolcvanhét forint eljárási költség megfizetésére.

Az eljáró versenytanács a PRO-VALETUDO Egészségügyi Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. eljárás alá vonttal szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Monus Global Kft.-t és PVO Retails Hungary Kft. „f.a.”-t nevesíti, mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

Az eljáró versenytanács a PVO Retails Hungary Kft. „f.a.” eljárás alá vonttal szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó Monus Global Kft.-t és PRO-VALETUDO Egészségügyi Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t nevesíti, mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

Az eljáró versenytanács a Monus Global Kft. eljárás alá vonttal szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó PVO Retails Hungary Kft. „f.a.”-t és PRO-VALETUDO Egészségügyi Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t nevesíti, mivel a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A fenti összegeket a kötelezettek a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi, illetve 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a kötelezettek pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizetnek. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] A meghatalmazások csatolva a VJ/23-281/2016. számú iratban.