Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/46/2016.
Iktatószám:
Vj/46-31/2016.

 

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9., eljáró ügyvéd: dr. G. T.) által képviselt MERCK Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a MERCK Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat valósított meg, amikor az ágazati tilalom ellenére 2015. március 2. és 2016. július 1. között közzétett televíziós reklámfilmjeiben a Flexagil krém elnevezésű, vény nélkül kapható gyógyszert a reklámfilmben szereplő egészségügyi szakember (gyógyszerész, illetve patikai dolgozó) ajánlotta.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a fenti magatartásért 150.000.000 Ft (azaz százötvenmillió forint) bírságot szab ki a MERCK Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Kft.-vel szemben, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.