Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/23/2017.
Iktatószám: VJ/23-242/2017.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Gál és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd dr. G. A. L., 1055 Budapest, Falk Miska u. 4.) és a Lichy Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Veres Pálné u. 10. 1/2., eljáró ügyvéd: dr. L. J.) által, valamint dr. H. Z. jogtanácsos által képviselt JLM PowerLine Kft. (2111 Szada, Ipari park út 12-14.), valamint szintén a fentiek szerint képviselt BioTech USA Kft.[1] (2111 Szada, Ipari park út 10.) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a JLM Powerline Kft. és a BioTech USA Kft. eljárás alá vont vállalkozások

 • a Protein Power termék kapcsán 2015. január 28. – 2017. augusztus 16. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációban a termék
  • fehérjetartalmára vonatkozó azon állítással, miszerint 1 adagban 23g fehérje van, megsértették
   • a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (1) a) pontját és
   •  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
 • az Iso Whey Zero termék kapcsán 2016. április 8. – 2017. június 6. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációban a termék
  • fehérjetartalmának magas mennyiségére vonatkozó egyes, százalékos és számszerűsített állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • szénhidráttartalmának alacsony mennyiségére vonatkozó „szénhidrát 0,55%” állítással megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • zsírtartalmának alacsony mennyiségére vonatkozó állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • cukor- és hozzáadott cukormentességére vonatkozó állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • laktózmentességére vonatkozó állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
 • a Nitro Pure Whey termék kapcsán 2016. március 22. – 2017. szeptember 6. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációban a termék
  • fehérjetartalmának magas mennyiségére vonatkozó egyes, százalékos és számszerűsített állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • zsírtartalmának alacsony mennyiségére, vonatkozó állítással megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • cukor- és hozzáadott cukormentességére vonatkozó állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
 • a Hydro Whey Zero termék kapcsán 2016. április 6. – 2018. január 2. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációban a termék
  • fehérjetartalmának magas mennyiségére vonatkozó egyes állításokkal megsértették az
   • 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • zsírtartalmának alacsony mennyiségére vonatkozó állítással megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
 • a Zero Bar termék kapcsán 2016. szeptember 7. – 2017. augusztus 10. között alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában a termék
  • fehérjetartalmának magas mennyiségére vonatkozó egyes, százalékos és számszerűsített állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • cukor- és hozzáadott cukormentességére vonatkozó állításokkal megsértették
   • az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1) a) pontját és
   • az Fttv. 6. § (1) b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

II. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács az egy vállalkozáscsoportba tartozó JLM Powerline Kft. és a BioTech USA Kft. eljárás alá vontakkal szemben egyetemlegesen 150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni húsz egyenlő részletben, akként, hogy

 • az első részletet, 7.500.000 Ft-ot (azaz hétmillió-ötszázezer forintot) a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • a további, egyenként szintén 7.500.000 Ft-os (azaz hétmillió-ötszázezer forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 25. napjáig

kötelesek teljesíteni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács a I. pont szerinti jogsértésre tekintettel arra kötelezi az egy vállalkozáscsoportba tartozó JLM Powerline Kft.-t és BioTech USA Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő

 • három hónapon belül hajtsák végre az általuk vállalt megfelelési programot (többek között alakítsanak ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, amelyet rögzítenek a vonatkozó szabályzatában és alkalmaznak a későbbiekben, valósítsák meg az általuk vállalt fogyasztói edukációs kampányt),
 • hat hónapon belül igazolják a fentiek teljesítését.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti

 • a Protein Power termék fehérjetartalmának magas mennyiségére vonatkozóan, a 2015. január 1. – 2017. augusztus 16-ig terjedő időszakban,
 • az Iso Whey Zero termék szénhidráttartalmának alacsony mennyiségére vonatkozóan, a 2015. január 1. – 2016. április 7-ig terjedő időszakban,
 • a Nitro Pure Whey termék szénhidráttartalmának alacsony mennyiségére vonatkozóan, a 2015. január 1. – 2016. március 21-ig terjedő időszakban,
 • a Hydro Whey Zero termék szénhidráttartalmának alacsony mennyiségére és a termék hozzáadott cukormentességére vonatkozóan, a 2015. január 1. – 2016. április 5-ig terjedő időszakban,
 • a Zero Bar termék a termék szénhidráttartalmának alacsony mennyiségére vonatkozóan, a 2015. január 1. – 2016. szeptember 6-ig terjedő időszakban

tett állítások vonatkozásában.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] Úgy is, mint a BioTech Nutrition Kft. jogutódja.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar