Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/11/2018.
Iktatószám: VJ/11-71/2018.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (9025 Győr, Simor püspök tere 5.; eljáró ügyvéd: dr. M. G.) által képviselt Telemarketing International Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) és a Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda (9025 Győr, Simor püspök tere 5.; eljáró ügyvéd: dr. M. G.) által képviselt Mediashop Holding GmbH (2620 Neunkirchen, Schwarzottstrasse 2a, Ausztria) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Telemarketing International Kft. és a Mediashop GmbH eljárás alá vont vállalkozások Starlyf Fast Heaterhősugárzó termék népszerűsítése során 2017. február 13-tól alkalmazott kereskedelmi gyakorlata

 • a termék különleges fűtési képességére vonatkozó állításokkal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés bg) alpontjában;
 • a korlátozott elérhetőségre vonatkozó állításokkal az melléklet 7. pontjában;
 • a különleges árkedvezményre vonatkozó állításokkal az 6. § (1) bekezdés c) pontjában;
 • az „enyhíti az ízületi gyulladás tüneteit” tartalmú gyógyhatás állítással az melléklet 17. pontjában;
 • a termék „delux” verziójának előnyeire utaló állításokkal az 6. § (1) bekezdés bg) alpontjában;
 • a „30 napos elégedettségi és pénz-visszafizetési garancia” állítással az Fttv. § (1) bekezdésében
  foglalt tényállásokat megvalósította, és azokkal megsértette az Fttv. 3. §-ban foglalt tilalmat.

II. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértések kapcsán az eljárás alá vont vállalkozásokat egyetemlegesen 125.000.000,-Ft (azaz százhuszonötmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni az alábbi részletekben:

 • az első részletet, 9.500.000,-Ft (azaz kilencmillió-ötszázezer forint) összeget a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • további huszonegy, egyenként 5.500.000,-Ft (azaz ötmillió-ötszázezer forint) összegű részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 25. napjáig kötelesek teljesíteni.
  Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

III. Az eljáró versenytanács a fentieken túl a versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált jogsértő magatartások további folytatását megtiltja.

IV. Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozásokat, hogy vezessenek be versenyjogi (ezen belül is különösen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos) előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító megfelelési programot, ennek keretében

 1. külső jogi tanácsadó bevonásával elemezzék az általuk végzett tevékenység (különösen a televíziós hirdetések) versenyjogi kockázatait;
 2. az azonosított kockázatokat figyelembe véve, külső jogi tanácsadó bevonásával dolgozzanak ki egy magatartási kódexet és eljárásrendet a kereskedelmi gyakorlataik (különösen a televíziós hirdetéseik) előzetes vizsgálatára;
 3. kezdjék meg ezen magatartási kódex és belső eljárásrend alkalmazását és a munkatársaik ezzel kapcsolatos képzését;
 4. a fenti intézkedések végrehajtását igazoló dokumentumokat (így a magatartási kódexet, belső eljárásrendet, a kereskedelmi gyakorlatok már lefolytatott előzetes vizsgálatának dokumentumait, a belső képzés előadásainak dokumentumait, a már lefolytatott képzés jelenléti íveit) jelen határozat kézhezvételétől számított 180 napon belül küldjék meg a Gazdasági Versenyhivatal részére.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar