Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/5/2018.
Iktatószám: VJ/5-321/2018.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (KRID: 18098073, 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (1016 Budapest, Mészáros utca 15-17.), a dr. B. G. ügyvéd (KRID: 54936883) és a dr. T.P. igazgató által képviselt Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (1033 Budapest, Vörösvári út 101.), a K. Gy. elnök és dr. B.B. igazgató által képviselt Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete (KRID: 18160642, 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.), a 224.sz. Ügyvédi Iroda (KRID: 28089148, 1055 Budapest Falk Miksa u. 30.; eljáró ügyvéd: dr. Gy. E.) által képviselt Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.) és a dr. B. G. ügyvéd (KRID: 54936883) és a Sz. L. elnök által képviselt Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (1113 Budapest, Harcos tér 5.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben indított VJ/15/2014. számú eljáráshoz kapcsolódó utóvizsgálati eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 76. § (4) bekezdésének a) pontja alapján megállapítja, hogy az eljárás alá vontak a 2018-as év vonatkozásában nem megfelelően teljesítették a VJ/15-166/2014. számú végzésben előírt kötelezettségeik A) részében foglaltakat.

Erre figyelemmel az eljáró versenytanács a Tpvt. 78. §-a alapján az eljárás alá vontakkal szemben versenyfelügyeleti bírságot szab ki, és kötelezi

 • az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 167.000.000,- Ft, azaz százhatvanhét millió forint,
 • az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület 22.000.000,- Ft, azaz huszonkétmillió forint,
 • a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület 16.000.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió forint,
 • a Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesület 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint,
 • a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint,

versenyfelügyeleti bírság megfizetésesre.

Az eljáró versenytanács az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek a 167.000.000,- Ft, azaz százhatvanhét millió forint összegű versenyfelügyeleti bírságának megfizetésére 24 havi részletfizetés engedélyez, akként, hogy

 • az első havi részlet 6.000.000,- Ft (azaz hatmillió forint), amit a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • a további 23 havi egyenként 7.000.000,- Ft-os (azaz hétmillió forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig

köteles teljesíteni.

Az eljáró versenytanács az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület 22.000.000,- Ft, azaz huszonkétmillió forint összegű versenyfelügyeleti bírságának megfizetésére 12 havi részletfizetés engedélyez, akként, hogy

 • az első havi részlet 1.650.000,- Ft (azaz egymillió-hatszázötvenezer forint), amit a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • a további 11 havi egyenként 1.850.000,- Ft-os (azaz egymillió-nyolcszázötvenezer forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig

köteles teljesíteni.

Az eljáró versenytanács a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió forint összegű versenyfelügyeleti bírságának megfizetésére 12 havi részletfizetés engedélyez, akként, hogy

 • az első havi részlet 1.150.000,- Ft (azaz egymillió-százötvenezer forint), amit a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,
 • a további 11 havi egyenként 1.350.000,- Ft-os (azaz egymillió-háromszázötvenezer forintos) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig

köteles teljesíteni.

Az eljáró versenytanács a Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 400.000,- Ft összegű versenyfelügyeleti bírságának megfizetésére 5 havi részletfizetés engedélyez, akként, hogy valamennyi havi részlet 80.000,- Ft (azaz nyolcvanezer forint), amelyek közül az első a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, a további 4 havi részlet pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig köteles teljesíteni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Ha a kötelezett a bírságfizetési vagy eljárási költség fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.

A fentieken túl az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárásban felmerült 6.668.121,- Ft, azaz hatmillió-hatszázhatvannyolcezer-százhuszonegy forint szakértői díjak, mint eljárási költség egyetemleges megfizetésére kötelezi az eljárás alá vontakat, amely összeget a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetniük a Magyar Államkincstár 10032000-01468223-00000000 számú eljárási költségbevételi számlájára.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság, illetve eljárási költség). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság és az eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar