Fővárosi Bíróság

2. K. 31851/2002/8.

A Magyar Köztársaság nevében!

A Fővárosi Bíróság a Tengerdi Kft. (Balatonkeresztúr) I.r., a Delta Üzletház Kft. (Balatonkeresztúr) II.r., és Bíró Géza (Balatonmáriafürdő) III.r., Újhelyi István (Balatonmáriafürdő) IV.r., Banáné Vajas Éva (Balatonfenyves) V.r., Kézsmárkiné Balogh Éva (Marcali) VI.r., Kálsecz Károly (Balatonmáriafürdő) VII.r., Zadravecz Józsefné (Balatonmáriafürdő) VIII.r. felpereseknek, a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes ellen, verseny ügyben meghozta a következő

ítéletet

A bíróság az alperes 2002. március hó 5-én kelt - 2002. június hó 17-én kelt 56. sorszámú határozattal kijavított - Vj-145/2001/45. sz. határozatát akként változtatja meg, hagy a kiszabott bírság összegét
I.r. felperes 300.000.- (Háromszázezer) Ft.
II.r. felperes 500.000.- (Ötszázezer) Ft.
III.r. felperes 100.000.- (Egyszázezer) Ft.
IV.r. felperes 150.000.- (Egyszázötvenezer) Ft.
V.r. felperes 200.000.- (Kettőszázezer) Ft.
VI.r. felperes 100.000.- (Egyszázezer} Ft.
VII.r. felperes 100.000.- (Egyszázezer) Ft.
VIII.r. felperes esetén 30.000.- (Harmincezer) Ft-ra mérsékli.

Ezt meghaladóan a felperesek keresetét elutasítja.

A felek a költségeiket maguk viselik.

Kötelezi a bíróság a felpereseket, hogy az állam javára, külön felhívásra térítsenek meg egyetemlegesen 10.000.- (Tízezer) Ft. kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye, amelyet a Legfelsőbb Bírósághoz címezve ennél a bíróságnál kell 15 példányban benyújtani. A fellebbezési határidő letelte előtt a felek közösen kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés kizárólag a Pp.256/A..§ (1) bekezdés a-d) pontjaiban felsorolt rendelkezések ellen irányul, tárgyalás tartása kérhető.

Indokolás

I-VIII.r. felperesek, valamint a Hálózat Bt. és Kövesdi Tibor eljárás alá vontak - valamennyien balatonmáriafürdői és balatonkeresztúri vendéglátóipari egységek üzemeltetői 2001. június 28-án megállapodtak abban, hogy 2001. július 1-től egyes étel és italfajtákat a megszabott küszöbáron alul az általuk üzemeltetett éttermekben nem kínálnak. A megállapodás 5 italféleségre 23 ételcsoportra és a gyerekételekre terjed ki.

Az I.r. felperes a többiek beleegyezésével ezt a megállapodást számítógépen jegyzőkönyvbe foglalta, kinyomtatta, majd a jegyzőkönyveket mindenki aláírta.
Másnap a III.r. felperes eljuttatta a jegyzőkönyvet cége ügyvédjéhez, aki azt tanácsolta, hogy a megállapodást visszamenő hatállyal azonnal bontsák fel.

Az I.r. felperes a visszavonó jegyzőkönyvet aznap elkészítette és azt a megállapodásban résztvevők még 29-én este aláírták.

Az alperes 2002. március hó 5. napján kelt Vj-145/2001/55. számú kijavított határozatában megállapította, a felperesek azzal, hogy 2001. június hó 28-án aláírták az egyes étel- és italfajták küszöbáráról szóló jegyzőkönyvet, majd olyan árakat alkalmaztak, amelyekkel végrehajtották e megállapodást, törvénysértést követtek el.

A jogsértés miatt az alperes az I.r. felperest 430.000.-Ft., a II.r. felperest 700.000.-Ft., a III.r. felperest 300.000.-, a IV.r. felperest 200.000.-Ft., az V.r. felperest 300.000.-Ft., a VI.r. felperest 100.000.-Ft., a VII.r. felperest 100.000.-Ft., a VIII.r. felperest 130.000.-Ft., a Hálózat Bt-t 200.000.-Ft. bírság megfizetésére kötelezte.

Indokolásában az alperes az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11.§-ára hivatkozva azt hangsúlyozta, hogy tilos nem csak a megállapodás, hanem az összehangolt magatartás formáját öltő versenyellenes magatartás is.

A tények alapján az alperes megállapította, hogy a visszavonás ellenére a korábbi megállapodásnak megfelelő, a minimum-árakat át nem lépő árszintet érvényesítették a felperesek. Álláspontja szerint a visszavonással az érintett vállalkozások nem tették meg nem történtté az akarat-egyezségüket, csupán azt kinyilvánított formájától fosztották meg.

Megállapította az alperes azt is, hogy a megállapodás és az összehangolt magatartás nem csak versenykorlátozó célú volt, hanem ilyen hatással is járt.

Az alperes a bírság mértékének megállapításánál súlyosbító körülményként vette figyelembe a felperesek aktív magatartását a megállapodás létrehozásában, enyhítő körülményként vette számításba a Versenytanács eljárása során tanosított magatartásokat.

A határozattal szemben a felperesek keresetet terjesztettek elő.

A felperesek elsődleges keresete a jogsértés hiányának megállapításán túl arra irányult, hogy a bíróság a bírságot teljes egészében mellőzze. Keresetük indokolásában arra hivatkoztak, hogy amikor tudomást szereztek megállapodásuk jogellenességéről, azt azonnal megszüntették. Ennek következtében jogellenes magatartásuk mindössze egy napig állt fenn.
Másodlagos keresetükben a felperesek a bírság mérséklését kérték.
Perköltségükre igényt tartottak.

A felperesek utóbb a jogsértés megvalósítását nem vitatták.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, perköltségére igényt tartott.

A felperesek keresete kisebb részben, a bírság mérséklése tekintetében volt alapos.

Miután a felperesek a 2003. május hó 9. napján tartott tárgyaláson a jogsértés tényét elismerték és a fellebbezés jogáról a felek lemondtak, a bíróság a Pp.221.§ (3) és (4) bekezdése alapján az ítéletét röviden indokolta.

Az alkalmazott jogszabályok: Tpvt.11. § (1) bekezdés, 78. §, 84. §, Pp.221. § (3) és (4) bekezdése, Pp.78.§ (2) bekezdés, 81.§ (1) bekezdése és 6/1986.(VI.26.) IM számú rendelet 13. § (2) bekezdése.


Budapest, 2003. május hó 9. napján

A bíróság megállapítja, hogy az ítélet a kihirdetése napján, 2003. május hó 9. napján jogerőre emelkedett.

Budapest, 2003. május hó 9. napján