Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
39.Kpk.45.995/2013/6. 

A bíróság a CLV Partners Csabai, Lindner és Varga Ügyvédi Iroda ( 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.) által képviselt Berlin-Chemie/A. Menarini Magyarország Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Neumann János u. 1.) kérelmezőnek a Dr. Hargitai Árpád jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u.5.) kérelmezett ellen verseny ügyben hozott közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított nemperes eljárásban meghozta a következő

végzést:

A bíróság a felülvizsgálati eljárást megszünteti.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - az illetékügyben eljáró hatóság külön felhívására - 1.000 (azaz egyezer) forint nemperes eljárási illetéket.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A kérelmezett a 2013. augusztus 8. napján kelt Vj/075/2012. számú végzésével az eljárás alá vont TEVA Magyarország Zrt. (a továbbiakban: bejelentett) vonatkozásában az eljárást a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 75.§ (1) bekezdése alapján megszüntette, és a bejelentettet az általa tett vállalások teljesítésére kötelezte.

A végzés ellen a közigazgatási eljárás során bejelentőként eljáró Berlin-Chemie/A. Menarini Magyarország Szolgáltató Kft. kereset elnevezésű jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, kérve a kérelmezett végzésének hatályon kívül helyezését és a Gazdasági Versenyhivatal új eljárás lefolytatására kötelezését, perköltségben való marasztalása mellett. Álláspontja szerint a jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 60/A.§-a, 75.§ (1) bekezdése és 82.§-a biztosítja a számára. Észrevételében kifejtett, hogy a Tpvt. 82.§ (3) bekezdése értelmében jogorvoslati joga a sérelmes döntés vonatkozásában fenn áll, mivel a végzést a Tpvt. 60/A.§-a értelmében vele mint bejelentővel közölni kell. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 31.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti eljárást megszüntető ok, azonos a Tpvt. 75.§ (1) bekezdése szerinti esetkörrel. A kérelmező jogorvoslati joga arra tekintettel is fenn áll, hogy a végzés rá nézve rendelkezést tartalmaz, mivel a kérelmező termékét és ez által a kérelmezőt a kötelezettségvállalás érintettjévé teszi, az által, hogy az Árkornpenzációra vonatkozó kommunikáció szükségszerűen tartalmazza a kérelmezőre történő utalást. Egyebekben a kérelmezett döntését érdemben vitatta. Álláspontja alátámasztására a Versenytanács Elnökének közleményét, a kérelmezett elvi jelentőségű döntéseit, CD lemezeket, nyilatkozatot valamint fényképfelvételt is csatolt.

A kérelmezett ellenkérelmében a felülvizsgálati kérelem elutasítását kérte elődlegesen arra tekintettel, hogy a kérelmezőnek nincs jogorvoslati joga a támadott végzéssel szemben. Kifejtette, hogy a bejelentőnek a végzéssel szemben abban az eseteben van jogorvoslati joga, ha a megszüntetésre a Ket. 31.§ (1) bekezdés e) és i) pontja alapján kerül sor. A jelen esetben a kérelmezett a Tpvt. 75.§-a alapján hozta meg döntését, melyet a 60/A.§. értelmében a bejelentővel nem kell közölni, így a kérelmezőnek a Tpvt. 82.§ (3) bekezdése alapján nincs jogorvoslati joga. A kérelmező jogorvoslati joga sem a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 327.§ (1) bekezdése sem pedig, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Knp.) 3.§ (1) bekezdése alapján nem áll fenn, mivel a bejelentő a közigazgatási eljárásban nem minősült ügyfélnek, a sérelmes döntés pedig rá vonatkozóan rendelkezést nem tartalmaz. Egyebekben az ügy érdemére vonatkozó előadást tett. Perköltséget kért.

A Tpvt. 75.§ (1) bekezdése alapján ha a hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását meghatározott módon összhangba hozza e törvény, illetve az EK-Szerződés 81-82. cikkének rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e módon biztosítható, az eljáró versenytanács végzéssel - az eljárás egyidejű megszüntetésével - kötelezővé teheti a vállalás teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását, vagy annak hiányát megállapítaná. A végzés ellen külön jogorvoslatnak van helye (82. §).

A 82.§ (1) és (3) bekezdése szerint a vizsgálónak, illetve az eljáró versenytanácsnak a versenyfelügyeleti eljárás során hozott végzése ellen külön jogorvoslatnak csak akkor van helye, ha azt a Ket. vagy e törvény megengedi.

A vizsgáló végzésével szembeni fellebbezést, illetve az eljáró versenytanács végzésének bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet a végzés közlésétől számított nyolc napon belül az ügyfél, valamint az terjeszthet elő, akire nézve a végzés rendelkezést tartalmaz, továbbá az, akivel a végzést e törvény alapján közölni kell.

A 60/A.§ értelmében az eljárásnak a Ket. 31. § (1) bekezdés e) és i) pontja alapján történő megszüntetéséről hozott végzést a bejelentővel is közölni kell.

A bíróság álláspontja szerint a fenti jogszabályi rendelkezésekből egyértelműen megállapíthatóan, a versenytanács végzése ellen az ügyfél valamint az terjeszthet elő bírósági jogorvoslati kérelmet akire vonatkozóan a végzés rendelkezést tartalmaz, valamint akivel azt közölni kell.

A Tpvt. 60/A.§-a értelmében a Ket. 31.§ (1) bekezdés e) és i) pontja szerinti megszüntetést kell közölni a bejelentővel.

A jelen ügyben a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetésére a Tpvt. 75.§ (1) bekezdése alapján került sor, így a 60/A.§. alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, a kérelmezettnek a bejelentő tekintetében közlési kötelezettsége az eljárást lezáró döntés vonatkozásában nem volt.

A Tpvt. fenti rendelkezésében foglalt megszüntetési okot, a kérelmező álláspontjával ellentétben nem lehet a Ket. 31.§ (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakkal azonosítani, mivel a Tpvt. 75.§ (1) bekezdésének alkalmazásakor az eljárás folytatására okot adó körülmény nem szűnik meg, csupán az ügyfél általi kötelezettség vállalásra tekintettel, szükségtelenné válik az eljárás további folytatása. Ezt alátámasztja a 75.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, amelynek értelmében a 75.§ (1) bekezdésének alkalmazása újabb versenyfelügyeleti eljárás megindítását nem zárja ki.

A Tpvt. 82.§ (3) bekezdésében foglalt, a jogorvoslati jogosultságot megalapozó azon rendelkezés, mi szerint felülvizsgálati kérelem benyújtására az is jogosult akire a végzés rendelkezést tartalmaz, nem értelmezhető a kérelmező által előadottak szerint, mivel a jogorvoslati jogosultság a bíróság álláspontja szerint csak a döntés rendelkező része alapján kötelezett, illetve jogosított felek vonatkozásában áll fenn. Azt nem alapozza meg, egy a kérelmező kötelezettségvállalását közvetetten megalapozó, de magát a kérelmezőt közvetlenül nem érintő kötelezés.

A Knp. 4. §-a alapján a közigazgatási nemperes eljárásokra a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. fejezetének szabályai - az ezen, valamint külön törvényben foglalt, továbbá a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel - megfelelően irányadók.

A Pp. 324. § (1) bekezdése előírja, hogy az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben a XX. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A Pp. 130. § (1) bekezdésének g) pontja alapján a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül [125. § (1) bek.] elutasítja, ha megállapítható, hogy a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy indítja, vagy a per csak jogszabályban meghatározott személy ellen indítható, illetve meghatározott személyek perben állása kötelező, s a felperes e személyt (személyeket) - felhívás ellenére - nem vonta perbe, továbbá - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a munkáltató helytállási kötelezettsége körébe tartozó személyhez fűződő jogot sértő tevékenység és egyéb károkozás miatt a pert a munkavállaló ellen indították.

A Pp. 157.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a bíróság a pert megszünteti ha a keresetlevelet már a 130. § (1) bekezdésének a)-h) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kellett volna utasítani.

A kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó jogosultságát a Tpvt. fenti szakaszai kizárják, így tekintettel arra, hogy a perindítás hatálya a Pp. 128.§-a alapján már beállt, a bíróság a felülvizsgálati eljárást a Pp. 130.§ (1) bekezdés g) pontjára figyelemmel a 157.§ (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A bíróság a kérelmezett részére a nemperes eljárásban költséget nem állapított meg, figyelemmel arra, hogy költsége csak a Pp. 330. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettsége teljesítése körében merülhetett fel.

Az eljárás mérséklet illetéke 1.000 forint, amely az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 43. § (7) bekezdése szerinti illetékalap után az 58. § (1) bekezdés f) pontja alapján került megállapításra, melynek megfizetésére a 6/1986. (VI.26.) IM. számú rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a kérelmező köteles.

A végzés elleni jogorvoslat lehetőségét a Knp. 3. § (4) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2013. november 5.

Gadaneczné dr. Horváth Eszter s.k.
bírósági titkár