Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
18.K.31.254/2014/4.

JEGYZŐKÖNYV
nyilvánosan tartott tárgyalásról

Felperes: Czinege és Fiai Kft.
Alperes: Gazdasági Versenyhivatal
A per tárgya: verseny ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata
A tárgyalás helye: Budapest II. kerület, Csalogány u, 47-49.1. emelet 11. számú tárgyalóterem
A tárgyalás ideje: 2014. évi július hó 3. napjának 11 óra 30 perc

Jelen vannak:

dr, Réthy Edit
bíró

Felperes ért: személyesen Czinege Károly ügyvezető és tulajdonos ésdr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda; dr. ... ügyvéd helyett, dr.  ...  ügyvéd
Alperes ért: dr. Bak László helyett, dr. Dorkó Dalma köztisztviselő vizsgáló 4389

Jegyzőkönyv hangfelvétel útján rögzítve

A bíróság a tárgyalást megnyitja, megállapítja, hogy a megidézett peres felek megjelentek. A megjelent felperesi képviselő ügyvédi meghatalmazását, valamint helyettesi ügyvédi meghatalmazását a bíróság 4/F/l.; 4/F/2. alatt csatol ja az ügy irataihoz.

Tájékoztatja a bíróság a megjelent peres feleket, hogy a tárgyalás anyagát hangfelvétel útján rögzíti az erről készült írásbeli jegyzőkönyvi másolat 8 munkanap elteltével a földszinti kezelőirodában megtekinthető, illetőleg átvehető.

Mindkét fél kéri e-mailban a jegyzőkönyv megküldését.
Felperesi e-mail cím: drvitez@law.t-online.hu
Alperesi e-mail cím: birosagikepviselet@gvh.hu

A bíróság ismerteti a peres iratokat 1-3. sorszámig, közöttük felperes keresetlevelét, alperes ellenkérelmét, valamint a közigazgatási iratokból a határozat érdemét röviden.

Felperesi képviselő: Keresetünket az írásbelivel egyezően fenntartjuk, perköltség igényünk van az JM rendelet szerint azzal, hogy áfa körbe tartozunk. A bizonyítékainkat lényegében a közigazgatási eljárásban benyújtottuk. A bíróságnak a szellemi tulajdon nemzeti hivatala egy határozatát szeretném felmutatni azzal, hogy bár alperes nem hivatkozik erre a határozatában, de azt kívánjuk bizonyítani, hogy alperes nem jóhiszeműen járt el, különös tekintettel az alperesi vizsgálatba korábban bekapcsolódott Hunfon Kft. által előadottakra vagy becsatolt írásbeliségre, amelyről úgy tudjuk, hogy a felperesi termékekre nézve nem valós és számunkra sérelmes tényt közölt, amely szerint hamisítvány az, amit a felperes forgalmaz.

A bíróság tájékoztatja a megjelent felperest és a jogi képviselőt is, hogy a kiadott határozat tartalmát megismerve az alperesi Versenyhivatal jóhiszemű eljárásának sérelme irányába nem kíván a per folyamán elindulni és e körben tárgyalást folytatni, a kiadott határozat az ágazati jogszabályoknak és a Két. 72. §-ban foglaltaknak megfelelő, e határozatban ezen másik Kft-vel kapcsolatban semmilyen megállapítás még előzményként sem szerepel.

Tájékoztatja továbbá a bíróság felperest, hogy a jelen per nem védjegy ügyben született per. ezért azt, hogy a védjegy ügyben hozott és nem jogerős határozatnak milyen kihatása van a jelen határozatra, illetőleg mennyiben eredményezi annak esetleges hatályon kívül helyezését a felperesnek elő kell adnia. Az alperesi határozat alapján a bizonyítási teher a Pp. 3. § (3) bekezdés szerint a felperest terheli, amennyiben felperesnek kell az alperesi határozat jogszabálysértő vonatkozását megjelölni, tehát meg kell jelölni azt, hogy mennyiben jogszabálysértő, e körben elsősorban az anyagi jogszabály sértést, tehát az Fttv. szabályaival szembeni jogszabálysértést, kell megjelölni, amely a keresetben nem történt meg. Tájékoztatja a feleket arról is, hogy az eljárási jogszabálysértés, tehát a Két. szabályainak a megsértése csak abban az esetben eredményez hatályon kívül helyezést ha az az ügy érdemére is kihatott.

Felperes személyesen: A bíróság részletes tájékoztatását megértettük.

Felperesi képviselő jelzi, hogy frissen kapta a megbízást, ezért szeretne határidőt kérni arra, hogy átgondolják az ügyet, a per folytatását, az érdemi nyilatkozatokat illetően.

Felperes jelzi, hogy konkrétan is kifogásolja az alperesi határozatból azt a megállapítást, hogy a 2003 előtti termékek tulajdonságaira vonatkozó jegyzőkönyveket nem fogadják el, és ezt azért kifogásolja mert az bizonyított, hogy ezen jegyzőkönyvek a 1 hermoShield jogelődje által gyártott, szintén IhermoShield nevű termékről készültek, A termék nem, csak a cég tulajdon változott. A GVII-nál tartott szóbeli tárgyaláson a jogutódlásról szóló papírokat elfogadta az alperes. Vitatja az EMI állásfoglalásával kapcsolatban a határozat 16. oldalán, valamint a 81. pontjában előadottakat, figyelemmel arra, hogy olyan jegyzőkönyv született, mely szerint az ÉMI engedély szükítően értelmezhető, ugyanakkor felperes kért az ÉMI-től egy olyan állásfoglalást, ami ezt nem támasztja alá. Ezt a bíróságnak felmutatja, a bíróság az ÉMI tájékoztatást 4/F/3. alatt csatolja.

Alperesi képviselő észrevételezi, hogy ennek nem lehet relevanciája, ezekről a véleményekről a fogyasztók nem tudhattak és csak ez utóbbi képezi az alapját az alperesi határozatnak.

A bíróság rögzíti, hogy nem ad helyt a halasztásra és jogszabálysértést is tartalmazó, továbbá az alperes érdemi ellenkérelmére reagáló érdemi nyilatkozat megtételére irányuló felperesi kérelemnek, tekintettel arra, hogy az ellenkérelem az idézéssel együtt több mint 2 hónappal ezelőtt megküldésre került. Tájékoztatja továbbá a bíróság e körben a Pp. 335/A. §-ban foglaltakról is felperest, amely szerint az első tárgyaláson adható elő bármi olyan a keresetben meg nem jelölt további jogszabálysértés, amely a kereset kiegészítését jelenti, a későbbiekben már újabb hatályon kívül helyezési okok nem vehetők figyelembe.

Mindezek alapján a bíróság álláspontja az, hogy amennyiben felperes a keresetét fenntartja, és további érdemi előadni való nincs, úgy az ügy ítéletre érett.

Felperes: a ThermoHistory és Exteriőr termékek azonosságát az alperes nem vette figyelembe.

Alperesi képviselő: egy konkrét termék laboratórium vizsgálata történt meg, amely tennék a History elnevezésű termék volt, az arra vonatkozó bizonyítékot nem lehet utóbb egy másik termékre vonatkozóan elfogadni.

Felperes ennek kapcsán azt észrevételezi, hogy a gyártó nyilatkozott e körben arról, hogy a termék azonosság fennáll.

Felperesi képviselő és felperes: Átgondoltuk az eddig elhangzottakat, leiperes eláll a pertől.

Alperesi képviselő: Hozzájárulok, de perköltség igényem van.

A bíróság ezt követően meghozta az alábbi


Végzést

A bíróság a pert megszünteti.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy fizessen meg az államnak az illetékes adóhatóság külön felhívására 10.200,- Ft (tízezer kétszáz forint) illeték feljegyzés folytán le nem rótt kereseti illetéket.
Kötelezi továbbá a bíróság felperest arra, hogy fizessen meg alperesnek 15 napon belül 15.000,- Ft (tizenötezer forint) perköltséget.

A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a Fővárosi Törvényszékhez címzetten, de jelen bíróságnál kell 3 írásos példányban benyújtani.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.