Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/52/2014.
Iktatószám:
Vj/52-45/2014.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. G. jogtanácsos által képviselt Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a dr. Nyúzó Péter Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd dr. Ny. P.) által képviselt ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. (9024 Győr, Orgona utca 10.), meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a ViDaNet Kábeltelevíziós Zrt. Budapest XVIII. kerületben lévő vezetékes hírközlési hálózata és annak ügyfél-állománya a Magyar Telekom Zrt. részévé váljon.

Az eljáró versenytanács a kérelem késedelmes benyújtása miatt a kérelmezővel szemben 100.000.- (egyszázezer) Ft bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.