Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/99/2014.
Iktatószám:
Vj/99-60/2014.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Sz. G. K. ügyvéd (GK. Szabó Ügyvédi Iroda, 1044 Budapest, Ipari Park u. 10.) által képviselt HELL ENERGY Magyarország Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1. I/2.) és a Dr. Csere Ügyvédi Iroda által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a HELL ENERGY Magyarország Kft. és a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2014. június 12. és 2014. július 13. között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a „HELL roller egy AP kódért” elnevezésű nyereményjáték kapcsán nem gondoskodtak megfelelően a nyereményjáték kivitelezéséről és az egyes feltételek kommunikálásról.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács

  • a HELL ENERGY Magyarország Kft.-vel szemben 900.000 Ft (azaz kilencszázezer forint),

  • a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-vel szemben 800.000 Ft (azaz nyolcszázezer forint)

bírságot szab ki, amely összegeket a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.