Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: VJ/111/2016.
Iktatószám:Vj/111-77/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Hatházi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. H. V.) által képviselt „With Love” Szolgáltató Kft. (korábbi elnevezéssel: Bank-Jegy Szolgáltató Kft., 9330 Kapuvár, Dózsa u. 31.), a szintén a Dr. Hatházi Ügyvédi Iroda által képviselt Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) és a Dr. L. M. Ügyvédi Iroda [1] (eljáró ügyvéd: Dr. L. M.) által képviselt EUROLEX Consulting Média és PR Kft. (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 3. I/13.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács – jogsértés vagy annak hiánya megállapítása nélkül – kötelezi a „With Love” Szolgáltató Kft.-t és a Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t az általuk tett következő vállalások teljesítésére.

I. A „With Love” Szolgáltató Kft. kötelezettségvállalása

A) A „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzétett #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című tájékoztatójában foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz. Ennek keretében a „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja, hogy egyértelműen és hangsúlyosan megkülönbözteti a https://www.facebook.com/DukaiReginaOfficial domain alatt elérhető Facebook felületen, illetve bármely más általa használt hasonló közösségi oldal felületén megjelenített reklámokat és egyéb szponzorált/támogatott/fizetett tartalmakat minden más, reklámtól mentes tartalmaktól.

A megkülönböztetés

    • képi elemek, rövid szöveges tartalmak és címkézés esetén a „#reklám”, a „#hirdetés”, a „#... támogatásával” megjelölések alkalmazásával történik,

    • szöveges posztok esetében pedig magában a poszt tartalmában is megjelenítésre kerül a reklám jellegre való utalás, illetve opcionálisan feltüntetésre kerül a fenti # megjegyzések valamelyike.

A megkülönböztető megjelölés elhelyezésére olyan módon kerül sor, hogy az a fogyasztók számára közvetlenül, egyértelműen, továbbkattintási lehetőséget megelőzően jól látható legyen.

B) A „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a www.facebook.com/DukaiReginaOfficial domain alatti oldal impresszumában, illetve a https://www.instagram.com/reginadukai/ oldal adatlapján olyan tájékoztató szöveget tesz közzé, amely folyamatosan elérhető és amely tartalmazza, hogy az oldal reklámokat és egyéb szponzorált/támogatott/fizetett tartalmakat is tartalmazhat.

C) A „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja, hogy amennyiben a jövőben bármely további online felületen reklámozási szolgáltatást végezne, ezeken a felületeken is a vonatkozó jogszabályok és iránymutatások teljeskörű betartásával, valamint a jelen kötelezettségvállalásnak megfelelő módon jár el.

D) A „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül Dukai Regina Facebook és Instagram felületén olyan posztot tesz közzé, majd azt további négy alkalommal, hetente egyszer megismétli, melyben arról informálja a fogyasztókat objektíven és közérthetően, hogy az oldalakon olyan tartalmak is megjelenítésre kerülnek, amelyek fizetett hirdetések, szponzorált tartalmak, továbbá felhívja a figyelmet a #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című tájékoztatóra.

E) A „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fentiek szerinti reklámozási tevékenységre vonatkozó szerződéseit szükség szerint a kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítja, illetve partnereit megfelelően tájékoztatja a fentiek szerinti reklámozási gyakorlatról. A „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja továbbá, hogy a jövőben a fenti előírásoknak megfelelő tartalmú szerződéseket köt a reklámozási tevékenységek körében.

A szerződések ennek megfelelően minden esetben tartalmaznak majd arra vonatkozó rendelkezést, hogy a „With Love” Szolgáltató Kft. a reklámozási tevékenységet a vonatkozó jogszabályok és a Gazdasági Versenyhivatal vonatkozó iránymutatása szerint végzi, az ezzel ellentétes tartalmú utasításokat jogosult megtagadni.

F) A „With Love” Szolgáltató Kft. vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő tizenegy hónapon túl, de egy éven belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére az A)-E) pontok szerinti vállalások teljesítésének hiteles és részletesen dokumentált igazolását (elsősorban az impresszumról, az adatlapról, a posztokról készült screenshotok csatolásával), ennek körében benyújtja együttműködő partnereinek jegyzékét és a vonatkozó szerződések kivonatát is.

II. A Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kötelezettségvállalása

G) A Red Lemon Media Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Red Lemon) vállalja, hogy a „With Love” Szolgáltató Kft.-vel való együttműködés során, továbbá minden olyan esetben, amikor reklámtartalmat kíván közösségi médiafelületen megjeleníteni ún. influencerek bevonásával, kifejezetten és hangsúlyosan szem előtt tartja a #GVH#Megfeleles#Velemenyvezer című tájékoztatóban foglaltakat és annak maradéktalanul eleget tesz, illetve az általa megbízott influencereket és a megbízó szerződéses partnereket megfelelően tájékoztatja a jogszerű eljárás követelményeiről és azok betartását előírja számukra, azzal ellentétes utasítást nem fogad el.

Ennek megfelelően a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon túli szerződéseiben egyértelműen kiköti, hogy az általa megrendelt tartalmak csak a reklámjellegnek felismerhető feltüntetésével kerülhetnek közzétételre és hogy ennek megsértését súlyos szerződésszegésnek tekinti. A Red Lemon vállalja, hogy szerződéseiben az alábbi minta kikötést alkalmazza:

„Személyes Közreműködő … posztol a Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/....) és Instagram oldalán (https://www.instagram.com/.... . Minden alkalommal első helyen használja a #reklám hashtaget. Megbízott és a Személyes közreműködő vállalja, hogy a Kampány kapcsán megosztott tartalmakat előzetes jóváhagyásra a ... e-mailcímre a Kampány koordinátorának megküldi. Megbízott és a személyes közreműködő vállalja, hogy a Kampányhoz kapcsolódó problematikus tartalmat - Megbízó utólagos kérése esetén - amint lehetséges eltávolítja.”

H) A Red Lemon vállalja továbbá, hogy a fogyasztók érdekeinek védelme érdekében a szerződéskötései során következetesen és hangsúlyosan felhívja üzleti partnerei figyelmét a vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok és iránymutatások megfelelő betartására.

I) A Red Lemon vállalja, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő tizenegy hónapon túl, de egy éven belül benyújtja a Gazdasági Versenyhivatal részére az F)-H) pontok szerinti vállalások teljesítésének hiteles és részletesen dokumentált igazolását, aminek keretében benyújtja együttműködő partnereinek jegyzékét és a vonatkozó szerződések kivonatát, továbbá a szerződéskötései során alkalmazott, a tájékoztatást és a figyelemfelkeltést igazoló útmutatókat, mintákat.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács az EUROLEX Consulting Média és PR Kft. vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Az ügyvédi iroda nevének változását a Vj/111-68/2016. számú iratban közölték.