A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa – megismételt eljárásban hozott végzésével – 1.100.000 forint eljárási bírságot szabott ki az ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft.-re (ÉTER-1 Kft.), mert a vállalkozás az előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatkor dokumentumokat törölt a számítógépeiről.

A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárást a GVH 2012. november 28-án az ÉTER-1 Kft. és további hét vállalkozás ellen, mivel valószínűsíthető volt, hogy az eljárás alá vont vállalkozások az ÉTER-1 Kft. közbeszerzési pályázatokon való nyertessége előmozdítása érdekében színlelt ajánlatok benyújtásáról állapodtak meg. A vállalkozások magatartása kiterjedt az ajánlati árak egyeztetésére és az ajánlatadói szerepek felosztására is.

A GVH 2012. november 28-30. napjain előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatot tartott az ÉTER-1 Kft. telephelyén. Az ügyvezető utasítására az eljárás alá vont vállalkozás munkatársai több dokumentumot töröltek a vizsgálattal érintett számítógépekről.

A GVH eredetileg a VJ/65-194/2012. sz. végzésével 1.300.000,- Ft. összegű eljárási bírságot szabott ki a vállalkozással szemben, megállapítva, hogy az eljárás alá vont az eljárás során olyan cselekményt végzett, amely a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányult. Ezt a végzést a vállalkozás bíróság előtt megtámadta, a bíróság pedig a 34.Kpk.46.520/2014/6. sz. (VJ/65-248/2012) végzésével a GVH
Vj/65-194/2012. sz. végzését hatályon kívül helyezte és a GVH-t új eljárásra kötelezte.

A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján úgy ítélte meg, hogy a GVH a támadott bírság tényállását nem tisztázta megfelelően, így a végzése nem megfelelően indokolt és alátámasztott abban a vonatkozásban, hogy az eljárás alá vont rosszhiszeműen hívta fel többször a figyelmet, az esetleges minősített adatok, államtitkot képező iratok lehetőségére. Az FKMB végzése szerint nem mondható ki, hogy az ÉTER-1 Kft. szándékosan ,,akadályozta volna” a GVH eljárását, amikor többször hivatkozott arra, hogy a birtokában lévő iratok, dokumentumok védett, minősített adatot, államtitkot tartalmazhatnak. A bíróság rámutatott arra, hogy fentiek alapján a GVH a Ket. 50. § (1) bekezdésében foglalt tényállás tisztázási kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget, a végzésben megállapított tényállás és a végzés indokolása nem támasztják alá, nem bizonyítják, hogy az eljárás alá vont folyamatos hivatkozása az államtitok, szolgálati titok birtoklására rosszhiszemű volt, ezért ezt a körülményt az eljárási bírság összegének meghatározásakor nem lehetett volna figyelembe venni.

Mindazonáltal a bíróság a végzésben egyértelművé tette, hogy osztotta a GVH azon érvelését, miszerint az eljárás alá vont ügyvezetője olyan dokumentumok törlésére adott utasítást, amelyekről feltételezhette, de legalábbis fel kellett volna tételeznie azt, hogy azokra az eljárásban még szükség lehet, a magáncélú levelezés és az eljárás alá vont ügyvezetője által szükségtelennek tartott régebbi iratok törlésével az ÉTER-1 Kft. meghiúsította a GVH-nak a Ket. 50. § (1) bekezdéséből eredő tényállás feltárási kötelezettségének teljesítését, egyúttal saját adatszolgáltatási kötelezettségét is súlyosan megszegte. Így az FKMB szerint a GVH jogszerűen jutott arra a következtetésre, hogy az eljárás alá vont a versenyfelügyeleti eljárás során olyan magatartást tanúsított, amely a valós tényállás feltárásának meghiúsítását eredményezte. A bíróság kimondta továbbá, hogy a már megkezdett versenyfelügyeleti eljárás során a számítógépeken lévő adatok törlése nem minősül gondos eljárásnak.

A GVH a megismételt eljárásban hozott Vj/65-315/2012. sz. végzésében megállapította, hogy a bíróság által egyebekben jóváhagyott tényállás alapján az eljárás alá vont az eljárás során olyan cselekményt végzett, amely a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányult, és ezért a vállalkozást 1.100.000 Ft, eljárási bírság megfizetésére kötelezte. A bírság korábbinál kisebb összegben való megállapítására azért került sor, mert az első végzésben a felróhatóság körében értékelt azon körülményt, hogy az ÉTER-1 Kft. nem az ügyféltől elvárt jóhiszeműséggel járt el, amikor következetesen elzárkózott az iratokba való betekintés lehetővé tétele elől (állam és szolgálati titokra történő hivatkozással), az eljáró versenytanács a második végzésében már – a hivatkozott bírósági végzés megállapításaival összhangban – nem állapította meg, figyelemmel arra, hogy a rajtaütési jegyzőkönyvekből az ÉTER-1 Kft. szubjektív szándékára vonatkozó információk nem derülnek ki, azok nem rekonstruálhatók.

A megismételt eljárásban hozott végzéssel szemben a kötelezett ismét a bírósághoz fordult, amely ugyanakkor a 36.Kpk.45.844/2015/7. sz. (Vj-65/2012/513) végzésében a felülvizsgálati kérelmet jogerősen elutasította.

A GVH hangsúlyozza, hogy a legsúlyosabb eljárási jogsértés az előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálat akadályozása, a bizonyítékok eltüntetése, illetve megsemmisítése. Erre figyelemmel az eljáró versenytanács az egyes súlyosító és enyhítő körülmények számbavételét követően a maximálisan kiszabható bírság (a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének 1%-a) több mint 60%-át alkalmazta eljárási bírságként az ÉTER-1 Kft.-vel szemben.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/65/2012. Az ügyben hozott határozattal szembeni bírósági felülvizsgálat folyamatban van.

Budapest, 2016. június 20.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban