Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/98/2014.
Iktatószám:
Vj/98-31/2014.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a MIHÁLY és SCHNEIDLER Ügyvédi Iroda (1325 Bp. Pf. 121.) által képviselt TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Kft. (1027 Budapest, Horváth u. 14-24.) eljárás alá vont vállalkozás ellen megtévesztő reklám tilalmának és üzletfelek megtévesztése tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy aTELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Kft. a 2013. március 29-től 2015. március 20-ig terjedő időszakban megtévesztő reklámozási gyakorlatot folytatott, amikor a potenciális ügyfelekhez eljuttatott küldeményei azt a látszatot keltették, hogy azok egy már megkötött szerződés alapján kibocsátott számlák.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Kft.-t 4.755.600 Ft (azaz Négymillió-hétszázötvenötezer-hatszáz forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Az eljáró versenytanács, és megtiltja a TELEFONKÖNYV MAGYARORSZÁG Kft. számára a magatartás folytatását és kötelezi arra, hogy az ennek érdekében tett intézkedésekről értesítse a Gazdasági Versenyhivatalt a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.