Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/30/2015.
Iktatószám:
Vj/30-112/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) által képviselt Magyar Éremkibocsátó Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Magyar Éremkibocsátó Kft. a fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot tanúsít(ott), azzal, hogy

  • 2015. február 23-tól 2015. április 7-ig valótlanul állította, hogy ingyenesen biztosítja az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából kibocsátott emlékérmet minden magyarországi lakosnak, és homályosan, érthetetlenül, illetve félreérthető módon közölte a termékeinek csomagolási- és postázási költségeinek felszámításának szabályait,

  • 2011. március 17-től 2016. július 21-ig a fogyasztói döntés meghozatalát megelőzően elhallgatta azt, hogy több termék egyszerre történő rendelése esetén, minden egyes termék után külön-külön felszámításra kerül a termék kereskedelmi kommunikációjában megjelölt összegű csomagolási- és postaköltség,

  • 2014. április 4-től a fogyasztók számára azt a képet sugallja, hogy vállalkozása hivatalos és/vagy állami elismertséggel rendelkezik.

E jogsértések miatt az eljáró versenytanács kötelezi a Magyar Éremkibocsátó Kft.-t 140.000.000,- Ft, azaz száznegyven millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Továbbá az eljáró versenytanács kötelezi a Magyar Éremkibocsátó Kft.-t az eljárás során felmerült 1.385,- Ft, azaz ezerháromszáznyolcvanöt forint eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 számlájára köteles az eljárás alá vont megfizetni.

A fentieken túl az eljáró versenytanács megtiltja az eljárás alá vont számára, hogy kereskedelmi gyakorlata során a fogyasztók számára azt a képet sugallja, hogy vállalkozása hivatalos és/vagy állami elismertséggel rendelkezik, és egyben kötelezi az eljárás alá vontat, hogy ennek teljesítéséről, a kereskedelmi gyakorlatának változtatásáról a határozat kézbesítését követő 60 napon belül tájékoztassa a Gazdasági Versenyhivatalt.

Ha a kötelezett a bírságfizetési és eljárási költség megfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

 

Az eljáró versenytanács a Magyar Éremkibocsátó Kft. részletfizetés iránti kérelmét elutasítja.

A végzés ellen a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.