Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: Vj/111/2015.
Iktatószám: Vj/111-173/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.), az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt AQUAZIT Szolgáltató Kft. (1086 Budapest, Nagyfuvaros u. 16.), az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt DRILLINGWATER Kft. (4030 Debrecen, Monostorpályi utca 29), a Pálfalvi Ferenc ügyvezető által képviselt „KÚTFEJ” Vízkutató és Fúró, Tervező Kkt. (1184 Budapest, Széchenyi út 83.) és a Vona László ügyvezető által képviselt GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (1112 Budapest, Töhötöm u 27) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (továbbiakban: Vikuv), az AQUAZIT Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Aquazit) és a DRILLINGWATER Kft. (továbbiakban: Drillingwater) egységes és folyamatos jogsértést követett el 2012. október 13-tól 2014. október 18-ig, ennek keretében a

 • Jászfényszaru Város Önkormányzata által 2012. október 13-án kiírt,
 • Veresegyház Város Önkormányzata által 2014. március 26-án kiírt,
 • Veresegyház Város Önkormányzata által 2014. október 10-án kiírt

közbeszerzési eljárások során a VIKUV tendernyertessége érdekében versenykorlátozó jogsértő megállapodást kötöttek.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a fenti egységes és folyamatos jogsértés a VIKUV és az AQUAZIT vonatkozásában a

 • Kengyel Községi Önkormányzat által 2013. november 23-án kiírt,

 • Kengyel Községi Önkormányzat által 2014. augusztus 18-án kiírt

közbeszerzési eljárásokra is kiterjed.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Kengyel Községi Önkormányzat által 2013. november 23-án kiírt közbeszerzési eljárás során a GEO-SIVO Építőipari, Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (továbbiakban: Geo-Sivo) a VIKUV-val versenykorlátozó célú megállapodást jelentő jogsértést követett el, amikor felosztotta a piacot, és az ajánlati árait a Vikuv tendernyertessége érdekében határozta meg.

 1. A fenti jogsértés megállapításán túl az eljáró versenytanács
 • a Vikuv-val szemben 96.104.100,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-száznégyezeregyszáz forint;

 • a Drillingwater-rel szemben 874.000,- Ft, azaz nyolcszázhetvennégyezer forint;

 • az Aquazit-tal szemben 3.683.300,- Ft, azaz hárommillió-hatszáznyolcvanháromezer-háromszáz forint;

 • Geo-Sivo-val szemben 5.135.700,- Ft, azaz ötmillió-egyszázharmincötezer-hátszáz forint

versenyfelügyeleti bírságot szab ki, amely összeget a vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a Vikuv-nak a 96.104.100,- Ft, azaz kilencvenhatmillió-száznégyezeregyszáz forint összegű versenyfelügyeleti bírságának a megfizetésére 18 havi részletfizetés engedélyez, akként, hogy

 • az első havi részlet 5.339.128 Ft (azaz ötmillió-háromszázharminckilencezer-százhuszonynyolc forint), amit a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül,

 • a további 17 havi egyenként 5.339.116 Ft-os (azaz ötmillió-háromszázharminckilencezer-száztizenhat) részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 15. napjáig

köteles teljesíteni.

Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik. Ha a kötelezett a bírságfizetési vagy eljárási költség fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási költség és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a kötelezettek pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani, elektronikusan, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

A fentieken túl az eljáró versenytanács meghozta az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács a „KÚTFEJ” Vízkutató és Fúró, Tervező Kkt. (továbbiakban: Kútfej) és az egyéb tenderek vonatkozásában az eljárást megszünteti.

Az eljáró versenytanács az Aquazit és a Drillingwater részletfizetés iránti kérelmét elutasítja.

A jelen végzés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell elektronikusan benyújtani, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság a közigazgatási perrendtartás szerinti eljárásban bírálja el. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.