Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/37/2016.
Iktatószám:
Vj/37-22/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a Molnár Odett Szilvia ügyvezető által képviselt Angelstore Kft. (9027 Győr, Puskás Tivadar út 4.) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott Vj/100/2014. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére indított utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

 határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Angelstore Kft. a Vj/100-22/2014. számú határozatban előírt kötelezettségvállalását nem teljesítette a következő hiányosságokra tekintettel:

  • az eljárás alá vont nem teljesítette a B) pont szerinti vállalását a www.snuza.hu és a www.angelcare.hu honlapok Snuza termékeket bemutató aloldalai tekintetében,

  • az eljárás alá vont nem teljesítette a C) pont szerinti vállalását abban a tekintetben, hogy nem igazolta teljeskörűen, hogy a módosított címkét alkalmazta folyamatosan valamennyi kérdéses időszakban értékesített, nem orvostechnikai eszközként forgalmazott Snuza termék csomagolásán, továbbá a feltüntetett nem orvostechnikai eszköz minősítés mérete nem hangsúlyos, a Snuza terméknévvel nem azonos méretű,

  • az eljárás alá vont nem teljesítette az E) pont szerinti vállalását abban a tekintetben, hogy a felügyeleti kérdéseket nem ismertette az edukációs anyagban, továbbá a formai kiemeléseket nem tette meg.

Az eljáró versenytanács a fentiekre tekintettel 300.000 Ft (azaz háromszázezer forint) bírságot szab ki az Angelstore Kft.-vel szemben, amely összeget a vállalkozás a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.