Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/29/2011.
Iktatószám: Vj/29-641/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szoboszlai Ügyvédi Iroda, az Erős Ügyvédi Iroda / Squire, Sanders & Dempsey LLP. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) és dr. W. L. ügyvéd által képviselt Cemex Hungária Építőanyagok Kft. (1095 Budapest, Hajóállomás u. 1.) eljárás alá vont vállalkozás és társaival szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

v é g z é s t

Az eljáró versenytanács a Cemex Hungária Építőanyagok Kft.-vel szemben 20.000.000,- Ft – azaz húszmillió forint – eljárási bírságot szab ki.

Az eljáró versenytanács felhívja a megbírságoltat, hogy az eljárási bírságot a jelen végzés kézhezvételét követő napon a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára fizesse meg. A befizetéskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a versenyfelügyeleti eljárás számát, a megbírságolt nevét, valamint a befizetés jogcímét.

Ha a kötelezett az eljárási bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a végzés végrehajtását.

A jelen végzéssel szemben az ügyfél a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel élhet. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

A jogorvoslati kérelemnek a jelen végzés végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.